Литература

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛИТЕРАТУРИ

Списак свеукупног градива које је потребно познавати за општи део стручног испита наведени су у члану 5, а за усмени део посебног дела у члану 8. Правилника о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера ("Службени гласник РС" бр.2/2021).

Правилник о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера ("Службени гласник РС", бр. 2/2021 од 13.1.2021. године).

Едукативна подршка у припреми општег дела стручног испита - ПРИРУЧНИК за припрему општег дела стручног испита за лица техничких струка можете набавити у Инжењерској комори Србије.
Уплату накнаде за едукативну подршку у припреми општег дела стручног испита треба извршити на рачун Инжењерске коморе Србије број: 160-40916-33 , у висини од 500,00 динара.
Уплатилац: Име и презиме кандидата
Сврха уплате: Едукативна подршка у припреми општег дела стручног испита
Позив на број: 07-број пријаве


ЛИТЕРАТУРА ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ

 • Преузмите упутство за припрему стручног испита за архитектонску струку  овде

ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБЛАСТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

 • Преузмите оквирни програм и литературу за припремање стручног испита из области просторног планирања  овде
 • Преузмите питања за припремање општег дела стручног испита  овде

ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБЛАСТ УРБАНИЗМА

 • Преузмите оквирни програм и литературу за припремање стручног испита из области урбанизма  овде
 • Преузмите питања за припремање општег дела стручног испита овде

ЛИТЕРАТУРА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

 • Преузмите законе, прописе и правилнике из области грађевинске конструкције  овде
 • Преузмите предавање Слободана Цветковића од 24.4.2012. године  овде
 • Преузмите питања за спремање стучног испита  овде
 • Преузмите презентацију са семинара Проф. др Златка Марковића, одржаног дана 5.11.2010. године у просторијама Инжењерске коморе Србије  овде
 • Преузмите презентацију са семинара Доц. др Бранка Милосављевића, одржаног дана 06.03.2019. године у просторијама Инжењерске коморе Србије   овде
 • Информација о стандардима - Преузмите списак еврокодова и Уредбу 305 Европске Уније о грађевинским материјалима   овде

ЛИТЕРАТУРА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА

 • Преузмите законе, прописе и правилнике из области хидротехнике   овде
 • Преузмите питања за припремање општег дела стручног испита  овде

ЛИТЕРАТУРА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ПУТЕВИ И ЖЕЛЕЗНИЦЕ

 • Преузмите упутство за припрему стручног испита из области путеви и железнице   овде

ЛИТЕРАТУРА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕЊУ

 • Преузмите списак предложене литературе за припрему стручног испита из области организација и технологија грађења и управљање пројектима у грађењу  овде
 • Преузмите законе, прописе и правилнике из области организације и технологије грађења и управљање у пројектима у грађењу   овде

ЛИТЕРАТУРА ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ

 • Преузмите упутство за припрему стручног испита за машинску струку  овде
 • Преузмите најчешћа питања за припрему усменог дела стручног испита  овде
 • Преузмите Законе о акредитацији, безбедности и здрављу на раду, метрологији, стандардизацији, техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености и заштити од пожара овде

ЛИТЕРАТУРА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И АУТОМАТИКА

 • Преузмите нову верзију литературе за област радиокомуникације  овде
 • Преузмите нову верзију литературе за област аутоматике  овде
 • Преузмите литературу за припремање стручног испита из области електроника, телекомуникације и аутоматика  овде
 • Преузмите информацију о припремању стручног испита за електротехничку струку - област мерење и управљање  овде

ЛИТЕРАТУРА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА

 • Преузмите нову верзију литературе за припремање стручног испита из области енергетика  овде

УПУТСТВО ЗА ТЕХНОЛОШКУ СТРУКУ

 • Преузмите упутство за припремање стручног испита за технолошку област  овде

ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБЛАСТ ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ

 • Преузмите Програм и литературу за припремање стручног испита из области пејзажне архитектуре  овде
 • Преузмите Упутство за садржај елабората пројекта пејзажноархитектонског уређења  овде
 • Преузмите Упутство за садржај елабората за Пројекат организације извођења радова на изградњи објеката пејзажне архитектуре  овде

ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБЛАСТ ВОДОПРИВРЕДА ЕРОЗИВНИХ ПОДРУЧЈА

 • Преузмите литературу за припремање стручног испита из области водопривреда ерозивних подручја  овде

ЛИТЕРАТУРА ЗА САОБРАЋАЈНУ СТРУКУ

 • Преузмите литературу за припремање стручног испита из саобраћајне струке  овде

ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБЛАСТ МЕЛИОРАЦИЈА

 • Преузмите литературу за припремање стручног испита из области мелиорација  овде
 • Преузмите питања за припремање општег дела стручног испита  овде

ЛИТЕРАТУРА ЗА ГЕОДЕЗИЈУ

 • Преузмите литературу за припремање стручног испита из области геодезије  овде

Напомена: за остале области молимо кандидате да се обрате свом ментору.
Остале информације за наведене рокове биће накнадно објављене.