Енергетска ефикасност

Упутства за полагање стручног испита за област енергетске ефикасности зграда
Обуке из области енергетске ефикасности зграда
Литература за припрему стручног испита из области енергетске ефикасности зграда
Одговори на најчешће постављања питања из области енергетске ефикасности зграда

 

Упутства за полагање стручног испита за област енергетске ефикасности зграда

 • Начин пријављивања испита
 • Испитни рокови
 • Обука из области енергетске ефикасности зграда
 • Општи део стручног испита
 • Посебан део стручног испита
 • Одлагање испита
 • Поправни испит
 • Трошкови стручног испита

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА ИСПИТА

 • Пријављивења се врши попуњавањем електронског обрасца овде.

Напомена:
Приликом попуњавања пријаве кандидат у пољу за предлагање теме за израду стручног рада наводи "Елаборат енергетске ефикасности зграда".
Без обзира које је струке кандидат уколико пријављује стручни испит из области енергетске ефикасности зграда потребно је да изабере област 14 - Енергетске ефикасност.
Уколико је започето попуњавање електроснке пријаве прекинуто, или уколико је касније кандидату из било ког разлога потребан број пријаве, кандидат може проверити број своје пријаве поновним започињањем попуњавања обрасца. У том случају ће систем опоменути кандидата да већ постоји пријава за исту област и навешће под којим бројем постоји пријава.
Након попуњавања електронске пријаве исту је потребно и одштампати пошто се пријава предаје у штампаном облику.

 • Одштампана пријава и остала непходна документа достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд
 • Уколико је кандидат положио стручни испит у оквиру своје струке, за полагање стручног испита за енергетску ефикасност зграда полаже само посебан део стручног испита, односно ослобођен је полагања општег дела стручног испита. У овом случају приликом попуњавања електронске пријаве кандидат као врсту испита наводи "Допунски испит"
 • Кандидати који полажу стручни испит из области енергетске ефикасности су дужни да пре изласка на испит заврше обуку из области енергетске ефикасности зграда.
  Више информација о обуци из области енергетске ефикасности зграда можете погледати овде
  .
  Обуку из области енергетске ефикасности могу да похађају искључиво кандидати који су пријавили стручни испит, доставили комори сву потребну документацију и испуњавају услове, односно који су обавештени од стране Комисије да могу да се пријаве за обуку.

Документа која се прилажу уз пријаву

 • Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених.
 • Оверена фотокопија диплома или сведочанства о стеченом стручном образовању и додатак дипломи издат уз диплому у складу са чланом 99. Закона о високом образовању.
 • Потврда послодавца о врсти послова на којима је кандидат радио.
  Потврда поред назначене дужине радног стажа (минимум 3 године) треба да садржи и детаљније податке о врсти послова на којима је кандидат радио (учествовање у изради пројекта или извођења радова и др.). Образац потврде послодавца о врсти послова на којима је кандидат радио можете преузети овде 
 • Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту као доказ за ослобађање полагања општег дела стручног испита за кандидате који су већ полагали општи део стручног испита.

  Приликом подношења пријаве за полагање стручних испита није потребно вршити унапред никакве уплате нити достављати доказ о уплати.
  Кандидати врше уплате и достављају доказ о уплати тек након обавештења Комисије, а у складу са упутствима које приме.

ИСПИТНИ РОКОВИ

Новембарски испитни рок: крајњи рок за подношење одштампане пријаве са свом пратећом документацијом је 01. септембар.
Мартовски испитни рок:
крајњи рок за подношење одштампане пријаве са свом пратећом документацијом је 01. децембар.
Јунски испитни рок: крајњи рок за подношење одштампане пријаве са свом пратећом документацијом је 01. март.


ОБУКА ИЗ ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА

Кандидати који полажу стручни испит из области енергетске ефикасности су дужни да пре изласка на испит заврше обуку из области енергетске ефикасности зграда. Обуку из области енергетске ефикасности могу да похађају искључиво кандидати који су пријавили стручни испит, доставили комори сву потребну документацију и испуњавају услове, односно који су обавештени од стране Комисије да могу да се пријаве за обуку.

Кандидат је успешно завршио Обуку из области енергетске ефикасности зграда уколико испуни фонд од 32 часа, од максималних 40.

Након предаје пријаве, односно након истека рока за предају пријаве за сваки од испитних рокова Комисија за облас енергетске ефикасности зграда врши преглед пријава и обавештава кандидате који испуњавају прописане услова да могу полагати испит и том приликом добијају упутство како да изврше пријаву за похађање обуке.
 

Сва обавештења Комисије кандидати добијају путем електронске поште тако да је веома битно да се приликом попуњавања пријаве наведе тачна емаил адреса.

Више информација о обуци из области енергетске ефикасности зграда можете погледати овде


ОПШТИ ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА

полаже се према јединственом програму, и обухвата проверу познавања основа уставног уређења, радних односа и општег управног поступка.


ПОСЕБАН ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА

полаже се према посебно утврђеном програму, и обухвата:
Писмени део испита:

 • израда елабората енергетске ефикасности зграда.

Усмени део испита:

 • Кандидат може приступити полагању посебног дела стручног испита ако је његов елаборат позитивно оцењен од стране ментора и уколико је завршио Обуку из области енергетске ефикасности зграда. Више информација о обуци из области енергетске ефикасности зграда можете погледати овде
 • усмена одбрана елабората енергетске ефикасности зграда.
 • провера познавања закона и других прописа који се односе на енергетску ефикасност зграда. Више информација у вези литературе за припрему испита из области енергетске ефикасности зграда можете погледати овде

ОДЛАГАЊЕ ИСПИТА

Уколико је кандидат из оправданих разлога спречен да припреми испит за рок у коме је пријавио полагање стручног испита, дужан је да поднесе захтев за одлагање испита Комисији за полагање стручног испита. Ако кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног испита, сматраће се да испит није положио.

Образац захтева за одлагање испита можете преузети овде 


ПОПРАВНИ ИСПИТ
Поправни испит кандидат полаже у року који није краћи од 30 дана од дана полагања стручног испита, а уколико кандидат не положи поправни испит у два узастопна рока, упућује се на поновно полагање целог испита.


ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Износ трошкова полагања испита:

 • ЗА ЦЕО ИСПИТ - 30.000,00 динара
 • ПОСЕБАН ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА - 20.000,00 динара (важи само за кандидате који су ослобођени полагања општег дела стручног испита)
 • ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ - 10.000,00 динара

Уплату треба извршити на рачун Инжењерске коморе Србије број: 160-40916-33
Уколико трошкове полагања стручног испита сноси кандидат, уплата се може извршити у пошти или банци на горе поменути рачун Инжењерске коморе Србије.

 • Уплатилац: Име и презиме кандидата који полаже стручни испит
 • Сврха уплате: Полагање стручног испита – [навести испитни рок] - област из које се полаже.
 • Позив на број: 09 - број пријаве

Уколико трошкове похађања Обуке сноси правно лице, уплату можете извршити према горе наведеним инструкцијама, а уколико је неопходно издавање предрачуна, позовите Службу за рачуноводствене послове ИКС-а (0116557426 и 0116557425).


Обуке из области енергетске ефикасности зграда

У складу са Правилником о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера („Сл. Гласник РС“, бр. 51/2019), кандидати који су се пријавили за полагање стручног испита за област енергетске ефикасности зграда у обавези су да успешно заврше Обуку из области енергетске ефикасности зграда, пре полагања стручног испита.

Обуку из области енергетске ефикасности могу да похађају искључиво кандидати који су пријавили стручни испит, доставили Комори сву потребну документацију и испуњавају услове, односно који су обавештени од стране Комисије да могу да се пријаве за обуку.

Кандидат је успешно завршио Обуку из области енергетске ефикасности зграда уколико испуни фонд од 32 часа, од максималних 40.

ТЕРМИН И ПРИЈАВА ЗА ОБУКУ ИЗ ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2024. ГОДИНЕ

Обука из области енергетске ефикасности зграда у мартовском испитном року 2024. године одржава се у Београду, у периоду од 10. фебруара  до 10. марта 2024. године, у просторијама Инжењерске коморе Србије, Булевар војводе Мишића 37, Београд.

Обука се одржава током викенда, суботом и недељом од 09:00 часова.

Комплетан распоред предавања можете преузети овде.

ПРИЈАВА ЗА ОБУКУ СЕ ВРШИ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ:

Београд термини суботом и недељом од 09:00 – пријавите се овде

Висина накнаде за похађање Обуке из области енергетске ефикасности зграда износи 15.000,00 динара. Кандидат није дужан да доказ о уплати ове накнаде приложи приликом предаје пријаве за полагање стручног испита.

Уплату накнаде за похађање Обуке из области енергетске ефикасности треба извршити на рачун Инжењерске коморе Србије број: 160-40916-33. Доказ о уплати (оверени примерак уплатнице или вирман) предаћете пред почетка Обуке, најкасније на првом часу којем присуствује.

Уколико трошкове похађања Обуке испита сноси кандидат, уплата се може извршити у пошти или банци на горе поменути рачун Инжењерске коморе Србије.

 • Уплатилац: Име и презиме кандидата који похађа Обуку
 • Сврха уплате: Обука из области енергетске ефикасности зграда
 • Позив на број: 07 - број пријаве

Уколико трошкове похађања Обуке сноси правно лице, уплату можете извршити према горе наведеним инструкцијама, а уколико је неопходно издавање предрачуна, позовите Службу за рачуноводствене послове ИКС-а (011/655-7426 и 011/655-7425).


Литература за припрему стручног испита из области енергетске ефикасности зграда

У складу са Правилником о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера, кандидати који су се пријавили за полагање стручног испита за област енергетске ефикасности зграда у обавези су да успешно заврше Обуку из области енергетске ефикасности зграда, пре полагања стручног испита.
На линковима који се налазе испод можете преузети материјал са одржаних предавања у оквиру обуке из области енергетске ефикасности зграда.

Документи се налазе у ПДФ формату.
Акробат Реадер за приказ ПДФ фајлова можете преузети овде


- Правилником о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера
- Правилник о енергетској ефикасности зграда
- Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (Службени гласник РС 69/2012 од 20.07.2012.)
- Правилник о допуни Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда
- DIRECTIVE 2002/91/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2002 on the energy performance of buildings
- DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast)
- DECISION OF THE MINISTERIAL COUNCIL OF THE ENERGY COMMUNITY D/2009/05/MC-EnC of 18 December 2009on the implementation of certain irectives on Energy Efficiency
- DECISION No 20101021MC-EnC on 24 September 2010 OF THE MINISTERIAL COUNCIL OF THE ENERGY COMMUNITY amending Decision 2009/05/MC-EnC of 18 December 2009 on the implementation of certain Directives on Energy Efficiency
- ТП1 Појам енергетског сертификата и његова улога, Законска регулатива - аутор: Александра Дамњановић
- ТП1 Појам енергетског сертификата и његова улога, Законска регулатива - аутор: Јасминка Павловић
- ТП2 Општи услови за постизање енергетске ефикасности зграда - аутор: Проф. др Милица Јовановић Поповић
- ТП2 Општи услови за постизање енергетске ефикасности зграда - аутор: Доц. др Љиљана Вукајлов
- ТП2 Општи услови за постизање енергетске ефикасности зграда - аутор: Проф. др Велиборка Богдановић
- ТП3 Урбанистички параметри за постизање енергетске ефикасности зграда - аутор: др Мила Пуцар
- ТП3 Урбанистички параметри за постизање енергетске ефикасности зграда - аутор: Доц. др Љиљана Вукајлов
- ТП4 Архитектонски параметри за постизање енергетске ефикасности зграда - аутор: доц. Душан Игњатовић
- ТП5 Услови грађевинске физике - аутори: Проф.др Ана Радивојевић и доц.др Александар Рајчић
- ТП5 Услови грађевинске физике - аутори: Проф. др Мирјана Малешев и Проф. др Властимир Радоњанин
- ТП5 Услови грађевинске физике - аутор: Проф. др Велиборка Богдановић
- ТП6 Грађевински материјали и склопови - аутори: Проф.др Ана Радивојевић Доц.др Александар Рајчић
- ТП6 Грађевински материјали и склопови - аутори: Проф. др Мирјана Малешев и Проф. др Властимир Радоњанин
- ТП6 Грађевински материјали и склопови - аутор: Проф. др Велиборка Богдановић
- ТП7 Пасивни и активни соларни системи - аутор: др Мила Пуцар
- ТП7 Пасивни и активни соларни системи - аутор: Проф. др Радивоје Бјелаковић
- ТП8 Основе енергетског билансирања зграде - аутор: др Милош Бањац
- ТП9.1 Уређаји и опрема система грејања - аутор: Радослав Галић
- ТП9.1 Уређаји и опрема система грејања - аутор: Проф. др Радивоје Бјелаковић
- ТП9.1 Уређаји и опрема система грејања - аутор: Проф. др Бранислав Стојановић
- ТП9.2 Даљинско снабдевање топлотом и припрема СТВ - аутор: Јасмина Митић Стојановић
- ТП9.2 Даљинско снабдевање топлотом и припрема СТВ - аутор: проф. др Србислав Генић
- ТП9.2 Даљинско снабдевање топлотом и припрема СТВ
- ТП10 Ефикасност система за централно грејање и регулација
- ТП11.1 Енергетски преглед система грејања и мерења при енергетским прегледима
-ТП11.2 Мерење утрошене топлоте за грејање - аутор: Петар Васиљевић
 -ТП12 Методологија прорачуна потребне годишње енергије - аутор Милош Бањац
- ТП13 Електроенергетски системи у зградама - Мере уштеде енергије
- ТП14.1 Пример израде Елабората ЕЕ и Енергетског пасоша постојеће стамбене зграде - аутор: Слободан Пејковић
- ТП14.2 Мере за унапређење енергетске ефикасности зграда - аутор: Љиљана Симић
- ТП14.2 Мере за унапређење енергетске ефикасности зграда - аутор: Љиљана Симић
- ТП14.3 Мере за унапређење енергетске ефикасности система грејања
- ТП14.4 Примери прорачуна индикатора енергетске ефикасности зграда
Пројектни задатак за израду писаног рада за посебан део стручног испита из области енергетске ефикасности зграда
Закључак Комисије за област енергетске ефикасности зграда у вези избора објекта за израду елабората енергетске ефикасности за посебан део стручног испита.
- Пример елабората енергетске ефикасности
- Образац елабората енергетске ефикасности зграде и енергетског пасоша за стамбене зграде (MS Word формат)

 


Одговори на најчешће постављања питања из области енергетске ефикасности зграда

На овој страници се налазе одговори на најчешће постављања питања која кандидати упућују члановима Комисије за област енергетске ефикасности зграда.

 1. Да ли елаборат ЕЕ, може бити урађен за једну стамбену јединицу у оквиру стамбене зграде?
 2. Да ли је потребно приложити цео главни пројекат објекта приликом предавања елабората за енергетску ефикасност?
 3. Да ли предмет елабората може да буде и идејно решење, тј. архитектонско решење ако је у току израда главног пројекта и објекат има локацијску дозволу?
 4. Како се рачуна фактор рама, односно ако је табеларна вредност из које се табеле узима?
 5. Како се долази до података за укупне губитке топлоте?
 6. Колика је температура за прорачун дифузије на страни негрејаног степениста, и колика је температура и релативна влажност ваздуха за период исушења ако дође до кондензације?
 7. Када је спољни зид окренут према СИ, ЈИ… како се узима сунчево зрачење јер у табели има само за С, И, Ј и З?
 8. Каква је разлика између "омотач" (т.41 у цл. 2 Правилника) и "термички омотач" (т.55) имајући у виду т.18 (грејана запремина) и т. 63 (фактор облика)?
 9. Да ли грејана запремина Ve (т.18) обухвата простор до граничне површине (т.17) или до унутрашње површине термичког омотача, односно, да ли слојеви термичког омотача улазе у грејану површину и грејану запремину зграде. Ово је врло вазно нарочито за мале објекте јер разлике могу бити огромне?
 10. У прилогу Правилника 3.4.2.3 је одређено да је H`T=HT/A (при чему је А дефинисано у т.17 као гранична површина), док је у табели 6.1 одређено да је H`T=HT/Af, где је Af дефинисано као корисна површина зграде. Шта је тачно?
 11. Како се добија alfa S,C за кров и конструкцију према тавану?
 12. Да ли запремина грејаног дела зграде обухвата и унутрашње просторе који се не греју (нпр оставе, електро собе, пумпне просторије, лифтовске шахте, унутрашњи ходници оивицени вратима, - тј простори који нису хладни, јер се греју индиректно нпр становима около њих, а ти простори немају грејна тела)?
 13. Да ли елаборат ЕЕ подлеже техничкој контроли са осталом техничком документацијом? (Питање се односи на елаборате који ће се израђивати у пракси, а не за потребе полагања стручног испита)?
 14. Фактор облика - у примеру који нам је показан на предавању - пример израде елабората (проф. Шумарац), рачунат је са унутрашњим мерама: нето/унутрашња висина, као и обим (површине грејаног простора) са унутрашњим мерама. 
  Са којим мерама се рачуна површина термичког омотача?
  Да ли се узимају у обзир и дебљине зидова, као и дебљине међуспратних конструкција (под и таван)?
 15. Како се попуњава претпоследња колона са Qh,gn у завршној табели за укупну потребну годишњу енергију зграде?
 16. Ако је у питању нова зграда, а у елаборату јој прорачуната класа G, да ли мора да се ради поново, са побољшањима, да би по захтевима била минимум у класи C?
 17. Да ли се фактор рама за врата посебно рачуна или се узима као за прозоре?
 18. Како се добија HDD по месецима?
 19. Да ли се фактор засенчења може узети као средња вредност засенчених и незасенчених површина и када постоје вертикални испусти и хоризонтални ,тј.суседни објекат?
 20. Када је у питању под на земљи или међуспратна конструкција према негрејаном тавану колика је спољна температура за грејање, иста као и за спољне зидове или другачија?
 21. У тематском поглављу 5-2 Услови грађевинске физике, стране 23, 24, 25, код прорачуна Дифузије водене паре, како се израчунавају притисци засићења водене паре p (kPa). У примеру су дати обрасци за граничне слојеве унутра p=1,285 kPa и споља p=0,365 kPa док за међуслојеве нема обрасца.
 22. Ако је зграда укопана,постоји подрум гаража и сл., да ли се у прорачуну омотача сабира и ова површина која је у додиру са тлом,без обзира да ли је додатно термички утопљена или не?
 23. Да ли у прорачун грејане запремине улази и запремина подрумског и таванског простора који се не греју и одвојени су термички изолацијом на подрумској и таванској међуспратној плочи?
 24. За подруме, гараже и сл ,који су укопани и саставни део су зграде, да ли за такве зидове и подове мора да се испоштује вредност макс. допуштеног U, иако се такви простори не греју?
 25. Да ли Елаборат ЕЕ треба да садрзи доказни прорачун и одговарајуће чланове Правилника о ЕЕ зграда или је довољно да прикажем крајњи резултат кроз табеле на начин на који је урађено у примерима за израду Елабората ЕЕ и енергетског пасоша за постојећу кућу у Сремској Митровици и новопројектовану стамбену зграду у Београду?
 26. Које се све позиције подразумевају под “СПОЉНИМ ЗИДОВИМА” приликом прорачуна Годишње количине енергије која потиче од добитака услед Сунчевог зрачења (Табела 6.1), тј. да ли се под овим појмом поред спољних фасадних зидова, равних и косих кровова подразумева и међуспратна конструкција према негрејаном простору – тавану, иако ова позиција припада групи унутрашњих преградних конструкција (Табела 3.4.1.3)?
 27. Када за постојећу зграду урадимо е. пасош и добијемо да је разреда Д и предложимо могућа побољшања, да ли у елаборату морамо поново све да рачунамо из почетка да би добили који је разред зграда са побољшањима?
 28. Да ли може да се ради елаборат ЕЕ за надограђени део зграде (тај део је имао грађевинску дозволу) или се ради за целу зграду стари и нови део?
 29. Да ли елаборат ЕЕ треба да садржи прорачун дифузије водене паре и податке за летњи режим објекта?
 30. Да ли елаборат ЕЕ, који се прилаже за полагање посебног дела стручног испита из области енергетске ефикасности, треба бити у форми као што је приказано у ТП-14.2 (тј. да садржи општи и технички део) или је довољно да буде израђен према обрасцу елабората постављеном на сајту коморе у делу литература из ЕЕ (само технички део)?
 31. Да ли се за тачку 3 елабората ЕЕ тј. Грађевинску физику - Прорачун релевантних позиција могу користити резултати добијени software-ом (конкретно "Knaufterm") и копирати у образац елабората (састав склопа-скица склопа-табеларни приказ пролаза топлоте-график температуре-табеларни приказ дифузије водене паре-график дифузије)?
 32. Кућа (приземље и спрат) се греје искључиво на струју, ТА пећима постављеним у свакој просторији, укључујући комуникацију и степениште. Кућа има "налепљену" негрејану гаражу уз део једне фасаде, па питам: Да ли је спољашњи зид термичког омотача на том делу зид између куће (грејано) и гараже, или је то спољњи зид (негрејане)гараже? Упоређујући са негрејаним простором испод крова где је међуспратна конструкција (плафона спрата) граница термичког омотача, чини се да је гранични зид т. о. зид кућа- гаража?
 33. Да ли предмет пројектног задатка, за израду елабората ЕЕ, може бити индивидуални стамбени објекат, који је изведен 2010. год., али није завршена фасада, и није издата употребна дозвола? Уколико може, да ли га третирам као постојећи, и коју класу ( и да ли) мора задовољити?
 34. Како обрачунавамо кутију за ролетну која се налази изнад прозора, обзиром да је стара градња то је отвор у зиду изнад прозора.
 35. Да ли је од прилога довољно да имам основу подрума, приземља типског спрата , један пресек и фотографије фасаде напомињем да је зграда стара и да се све то мора снимити, што ће у пракси свакако бити чест случај.
 36. Како се обрачунава грејна површина кад се неки делови станова не греју, (ради се о згради у којој живим, а која је предмет овог елабората, добар део станара се греје индивидуално на угаљ и дрва, пећ у свакој просторији како то да срачунам, напр. део стана се греје део не, да ли то значи да се узима у обзир само тај део стана)?
 37. За прорачун добитака од људи и електричних уређаја, да ли је Af нето површина грејаног простора?
 38. Како се добија удео транспарентних површина %, у односу на цео омотач зграде или само на спољне зидове или укупне зидове?
 39. Које параметре да користим код прорачуна коефицијента пролаза топлоте обзиром да сам користила Ytong сипорекс блок за зидање спољних зидова за који у правилнику нема адекватних параметара. На сајту произвођача сам пронашла следеће карактеристике материјала... lamda 0.095, ro 450 и mi 5, да ли те вредности могу да користим при обрачуну или које сличне вредности из правилника (ништа слично нема дате карактеристике).
 40. Да ли се прорачун дифузије водене паре ради и за конструкције на тлу(под), као и међуспратне консрукције према негрејаном таванском простору и са којим параметрима (услови споља: температура, релативна влажност; услови унутра: релативна влажност и температура унутрашњег ваздуха и др.).
 41. У ТП.6 су наведени дијаграми тока температуре за негреј.степениште ( -5*Ц), за негрејан таван (-10*Ц) и за тло (-6*Ц) и то је вероватно за БГ,(спт/ -12,1*Ц). Да ли је о.к. да узмем те вредности и коригујем за разлику између БГ (спт/ -12,1*Ц) и Сомбора (спт/ -15,1*Ц) ?
 42. У предавању 5.2 везано за летњу стабилност, на страни 35 како је добијена Uu=20,10 (упијање топлоте) за армирани бетон? Израчунате вредности за полистирен и цементни малтер су ми јасне али не и прва за армирани бетон.
 43. Које се вредности узимају за фактор претварања и специфичну емисију CO2 ако се као енергент користи дрво?
 44. Како се одређује удео транспарентних површина? У примеру који је дат нумеричка вредност која је добијена ( 6.3%) не одговара односу стаклених површина и омотача из примера.
 45. Да ли се у случају када објекат има светларник према суседном објекту на који се "лепи", површине зидова светларника рачунају и обрачунавају према странама света или се читава та површина сматра контактном према суседу и не рачуна се њена површина?
 46. Интересује ме да ли се фактор осенчености зграде, који је збир три корекциона фактора, рачуна за сваку страну света појединачно, од сваког елемента, па се онда израчуна аритметичка средина?
 47. Да ли се узима у обзир утицај суседног објекта (који се налази на западу) на прозоре на северу и југу посматраног објекта, јер је он по висини и дужини већи од породичне стамбене зграде?
 48. Да ли стрехе, које у реалним условима праве сенку, могу да се третирају као надстрешнице? Да, стреха и јесте вид надстрешнице.
 49. Зашто је коефицијент осенчености исти кроз цео прорачун куће у Сремској Митровици, када је осенченост зграде у зависности од доба дана и календарског датума (да га тако назовем) различита?
 50. Како се узимају коефицијенти η и υ из табела 3.2.1. и 3.2.2. за под и међуспратну конструкцију?
 51. Да ли наши елаборати које прилажемо комисији треба да садрже прорачун дифузије водене паре и податке за летњи режим објекта. У примеру који је проф Шумарац излагао на предавању 14.1 ове области нису обрађене. У примеру ИЗГЛЕДА елабората, који су нам такодје приложени траже се и ови подаци.
  Која је тачно форма и садржај елабората који ми треба да обрадимо?
 52. Начин прорачуна примарне енергије и емисије CO2
 53. Начин прорачуна фактора редукције у згревању aH,red
 

Да ли елаборат ЕЕ, може бити урађен за једну стамбену јединицу у оквиру стамбене зграде?
Кандидати који полажу стручни испит из области енергетске ефикасности зграда, морају да израде елаборат енергетске ефикасности за објекат за који се издаје грађевинска дозвола као целину, без ограничења у квадратури, односно не могу да раде елаборат енергетске ефикасности за стан, односно локал у згради.


назад на врх 

Да ли је потребно приложити цео главни пројекат објекта приликом предавања елабората за енергетску ефикасност?
Приликом предаје елабората ЕЕ није потребно да приложити и цео главни пројекат објекта.


назад на врх 

  Да ли предмет елабората може да буде и идејно решење, тј. архитектонско решење ако је у току израда главног пројекта и објекат има локацијску дозволу?

Предмет елабората може да буде и идејно, односно архитектонско решење.


назад на врх  

Како се рачуна фактор рама, односно ако је табеларна вредност из које се табеле узима?
Фактор рама није дат ни у једној табели, јер његова вредност зависи од саме геометрије прозора. Фактор рама је заправо удео рама у укупној површини прозора. На пример, ако је величина прозора 1x2m (што одговара грађевинском отвору), а дебљина рама са свих страна 5 cm, то значи следеће:

Површина прозора је: Aw = 2 m2,
Површина рама је: Afr = 0.29 m2,
Површина стакла је: Ag = 1.71 m2.

Фактор рама је: 0.29/2 = 0.145,

Фактор рама се користи за одређивање површине стакла кроз коју Сунчево зрачење продире у просторију: Asol, g = (1-Ffr)xAw = (1-0.145)x2 = 1,71 m2


назад на врх   

Како се долази до података за укупне губитке топлоте?
До података за укупне губитке се долази на следећи начин:
Коефицијети трансмисионих и вентилационих губитака (који су израчунати у W/K) се множе разликом температура (унутрашња пројектна температура - спољна пројектна температура).


назад на врх   

Колика је температура за прорачун дифузије на страни негрејаног степениста, и колика је температура и релативна влажност ваздуха за период исушења ако дође до кондензације?
Температура зими у негрејаном степенисту зависи од облика степениста, величине и квалитета прозора на степенисту, висине зграде, промаје итд. Уобичајено је да се ова температура процењује и усваја. Постоје различите табеле из литературе које ово регулишу, али је претпоставка да у нашим климатским условима и нормалном коришћењу, температура у степенисту не пада испод 0C, те је препоручено да се усвоји рачунска температура од 5C, што углавном и одговара корективном фактору за степенишни зид (Fx=0.5).
Лети, усвојити исте параметре као и за спољни зид.


назад на врх   

Када је спољни зид окренут према СИ, ЈИ… како се узима сунчево зрачење јер у табели има само за С, И, Ј и З?
Правилник о ЕЕЗ не познаје међуоријентације, тако да треба усвојити најближу оријентацију (N,E,S,W). За ово се користи табела 6.10 Правилника о ЕЕЗ. Оријентација фасадних зидова зграде дефинише се према претежној оријентацији ка једној од четири стране света (исток, запад, север, југ) и у зависности од претежне оријентације усвајају се вредности средњих сума Сунчевог зрачења из табеле 7.9. Правилника о ЕЕЗ.


назад на врх   

Каква је разлика између "омотач" (т.41 у чл. 2 Правилника) и "термички омотач" (т.55) имајући у виду т.18 (грејана запремина) и т. 63 (фактор облика)?
Омотач зграде је састављен од грађевинских елемената који одвајају зграду од спољашњег простора, док је термички омотач део зграде који је одваја и од спољних простора и негрејаних простора - ту се пре свега мисли на негрејани таван и негрејане подрумске просторије. Сматра се да су негрејани простори типа остава, ходника или степеништа унутар термичког омотача, уколико у тим просторима није значајно нижа температура унутрашњег ваздуха - онда се иде на поделу у зоне зграде. Дакле, ако постоји негрејани тавански простор испод косог крова, онда није кров део термичког омотача, већ међуспратна конструкција која дели грејани простор од негрејаног тавана.


назад на врх   

Да ли грејана запремина Ve Ве (т.18) обухвата простор до граничне површине (т.17) или до унутрашње површине термичког омотача, односно, да ли слојеви термичког омотача улазе у грејану површину и грејану запремину зграде. Ово је врло вазно нарочито за мале објекте јер разлике могу бити огромне?
Грејана запремина је бруто запремина обухваћена термичким омотачем - термички омотач - спољне мере; запремина Ve (за фактор облика) обухвата ваздушни део грејаног простора као и све унутрашње преграде.


назад на врх  

У прилогу Правилника 3.4.2.3 је одређено да је H`T=HT/A (при чему је А дефинисано у т.17 као гранична површина), док је у табели 6.1 одређено да је H`T=HT/Af, где је Af дефинисано као корисна површина зграде. Шта је тачно?
Грешка је у табели 6.1 - ради се о површини термичког омотача а не о нето површини корисног простора пода зграде. Af није дефинисана као површина пода, већ је ознака AN (N у индексу), док је А (без индекса) бруто површина термичког омотача. Ознака Af је повучена из једног другог стандарда и грешком је јавља у правилнику. Дакле Af=AN и мисли се на површину пода у згради, а користи се ради одређивања индикатора у kWh/m2. Ознака А је везана за површину термичког омотача.


назад на врх  

Како се добија alfa S,C за кров и конструкцију према тавану?
Емисивност површине се даје за краткоталасно зрачење Сунца и осредњена вредност износи 0,6 за већину површина грађевинских елементата и користи се и за кров. Ова вредност се разликује само за изузетно глатке и јако тамне површине.


назад на врх  

Да ли запремина грејаног дела зграде обухвата и унутрашње просторе који се не греју (нпр оставе, електро собе, пумпне просторије, лифтовске шахте, унутрашњи ходници оивицени вратима, - тј простори који нису хладни, јер се греју индиректно нпр становима около њих, а ти простори немају грејна тела)?
Да, обухватају и унутрашње просторе који се не греју јер усвајањем принципа 4К припадају јединственој термичкој зони.


назад на врх   

Да ли елаборат ЕЕ подлеже техничкој контроли са осталом техничком документацијом? (Питање се односи на елаборате који ће се израђивати у пракси, а не за потребе полагања стручног испита)?
Елаборат ЕЕ подлеже техничкој контроли јер је саставни део главног пројекта. Издати пасоши ће бити контролисани од стране Министарства, методом случајног узорка.


назад на врх   

Фактор облика - у примеру који нам је показан на предавању - пример израде елабората (проф. Шумарац), рачунат је са унутрашњим мерама: нето/унутрашња висина, као и обим (површине грејаног простора) са унутрашњим мерама.
Са којим мерама се рачуна површина термичког омотача?
Да ли се узимају у обзир и дебљине зидова, као и дебљине међуспратних конструкција (под и таван)?

А је површина термичког омотача-спољне мере, Ve је запремина обухваћена термичким омотачем, дакле ако у оквиру објекта постоје и подрум и таван, онда је висина од доње ивице међуспратне конструкције подрума до горње ивице према тавану.
Ако је под на тлу, обично се узима од хидроизолације ако зграда није укопана. У примеру који је рађен и нема међуспратне конструкције јер је разлика у дебљини трске. Дакле инжењерски је то занемарљиво. Трска је са доње стране греда, а између греда је овчија вуна.


назад на врх   

Да ли је потребно приложити цео главни пројекат објекта приликом предавања елабората за енергетску ефикасност?
Приликом предаје елабората ЕЕ није потребно да приложити и цео главни пројекат објекта.


назад на врх   

Да ли предмет елабората може да буде и идејно решење, тј. архитектонско решење ако је у току израда главног пројекта и објекат има локацијску дозволу?
Предмет елабората може да буде и идејно, односно архитектонско решење.


назад на врх   

Како се попуњава претпоследња колона са Qh,gn у завршној табели за укупну потребну годишњу енергију зграде?
Qh,gn су укупни добици топлоте - од Сунца и од унутрашњих извора (електрични уређаји и људи).


назад на врх   

Ако је у питању нова зграда, а у елаборату јој прорачуната класа G, да ли мора да се ради поново, са побољшањима, да би по захтевима била минимум у класи C?
Да, од 30.09.2012. године свака нова зграда мора бити у разреду C.


назад на врх   

Да ли се фактор рама за врата посебно рачуна или се узима као за прозоре?
Да, зато што, по правилу, спољна врата имају већи удео рама од прозора. Ако то није случај (цела врата су у стаклу) онда се може радити са истим фактором рама.


назад на врх   

Како се добија HDD по месецима?
HDD по месецима се може добити само за градове који имају сличан HDD и HD као Београд - процентуалном расподелом по месецима, као у табели (дат је пример за још 3 града):

 

Месец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Сума

HDD = 2520 (Бгд)

585

458

370

102

0

0

0

0

0

101

373

531

2520

Проц. удео у месецу

23.21

18.17

14.68

4.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.01

14.80

21.07

100.0

HDD = 2613 (Ниш)

607

475

384

106

0

0

0

0

0

105

387

551

2613

HDD = 2679 (Нови Сад)

622

487

393

108

0

0

0

0

0

107

397

565

2679

HDD = 2628 (Краљево)

610

478

386

106

0

0

0

0

0

105

389

554

2628Средње месечне суме Сунчевог зрачења се узимају из табеле 6.9 за све локације у Србији.

назад на врх   

Да ли се фактор засенчења може узети као средња вредност засенчених и незасенчених површина и када постоје вертикални испусти и хоризонтални, тј.суседни објекат?
Да, може се узети као средња вредност, али посебно за сваку оријентацију фасаде, јер се сенка може разликовати у зависности од опструкција које се налазе око зграде.


назад на врх   

Када је у питању под на земљи или међуспратна конструкција према негрејаном тавану колика је спољна температура за грејање, иста као и за спољне зидове или другачија?
Спољна пројектна температура је ИСКЉУЧИВО температура спољашњег ваздуха. температуре негрејаних просторија варирају у зависности од њихове геометрије и положаја у згради. Температуре ваздуха негрејаних просторија се могу одредити на два начина:
1. Из топлотног биланса
2. усвајањем из табела приручника за типичне негрејане просторије

При спољној температури 8 (oC)

-9

-12

-15

-18

-21

-24

Поткровље

Кров U < 2,3 W/m2K

0

-3

-6

-9

-12

-12

Кров U = 2,3 -5,8 W/m2K

-3

-6

-9

-12

-15

-15

Кров U > 5,8 W/m2K

-6

-9

-12

-15

-18

-18

Суседне просторије претежно окружене

спољним ваздухом без спољних врата и подрумске просторије

+9

+6

+6

+3

+3

0

спољним ваздухом са спољним вратима
(ходници, степеништа)

+3

0

0

-3

-3

-6

Тло

испод пода просторије

+6

+3

уз спољни зид

0

-3

Сусредне зграде

са централним грејањем

+15

са пећима

+10

 


назад на врх   

У тематском поглављу 5-2 Услови грађевинске физике, стране 23, 24, 25, код прорачуна Дифузије водене паре, како се израчунавају притисци засићења водене паре p (kPa). У примеру су дати обрасци за граничне слојеве унутра p=1,285 kPa и споља p=0,365 kPa док за међуслојеве нема обрасца.
У наведеном примеру су усвојене вредности за спољни и унутрашњи слој (pe и pi), а вредности на границама слојева се линеарно интерполују у зависности од отпора дифузији водене паре за усвојене материјале.
Графикон на слици 24 нацртан тако да су дебљине слојева пропорционалне релативним отпорима дифузији в. паре тих слојева, а користе се вредности израчунате у табели на стр.20, сто у овом примеру износи:
- за армирано бетонски слој r1=14,
- за термоизолациони слој r2=5.25,
- за завршни слој r3=0.3m

Линеарна интерполација се може радити на следећи начин
- израчуна се разлика притисака засићења унутра и споља (delta_p= pi - pe = 1.285 - 0.365 = 0.92kPa)
- израчуна се збир отпора дифузији в.паре свих наведених слојева (Suma_Rdif= 14+ 5.25 + 0.3 = 19.55 m)
- израчуна се јединична вредност пада притиска, тако што се претходне две израчунате вредности поделе: pj = delta_p / Suma_Rdif = 0.92 / 19.55 = 0.047
- за сваки слој се рачуна пад притиска, тако сто се множи вредност отпора дифузији водене паре неког слоја са јединичном вредношћу притиска, r * pj
за 1.слој, delta_p1 = r1 * pj = 14 * 0.047 = 0.658
за 2.слој, delta_p2 = r2 * pj =5.25 * 0.047 = 0.247
за 3.слој, delta_p3 = r3 * pj = 0.3 * 0.047 = 0.014
- вредности притисака засићења по слојевима се добијају тако сто се од почетне (унутрашње вредности pi) сукцесивно одузимају израчунати падови притиска:
за 1.слој, pi - delta_p1 = 1.285 - 0.658 = 0.627
за 2.слој, = 0.627 - 0.247 = 0.380
за 3.слој, = 0.380 - 0.014 = 0.366

Напомена: Разлике између овде израчунатих вредности и вредности на графикону на слици 24, су у трећој децимали и потичу од прецизности рачуна (број децимала са којим се рачуна).


назад на врх   

Ако је зграда укопана,постоји подрум гаража и сл., да ли се у прорачуну омотача сабира и ова површина која је у додиру са тлом,без обзира да ли је додатно термички утопљена или не?
У прорачун улази поврсина омотача која ограничава грејани простор. Ако је укопани део зграде грејани простор, онда се и грађ. конструкције у контакту са тлом узимају у термички омотач. Ако су укопане просторије негрејани простор, онда тремички омотач обухвата међуспратну конструкцију која дели грејани од негрејаног простора (под ка негрејаном подруму).


назад на врх   

Да ли у прорачун грејане запремине улази и запремина подрумског и таванског простора који се не греју и одвојени су термички изолацијом на подрумској и таванској међуспратној плочи?
Не улази. У бруто запремину простора улазе само простори ограничени термичким омотачем.


назад на врх   

За подруме, гараже и сл ,који су укопани и саставни део су зграде, да ли за такве зидове и подове мора да се испоштује вредност макс. допуштеног U, иако се такви простори не греју?
Не, зато сто су у питању негрејане просторије.
(Правилником ово питање није дефинисано - до измена и допуна Правилника узети да нема дефинисаних граничних вредности - односно узети ограничења по JUS U.J5.600:2002)


назад на врх   

Да ли Елаборат ЕЕ треба да садржи доказни прорачун и одговарајуће чланове Правилника о ЕЕ зграда или је довољно да прикажем крајњи резултат кроз табеле на начин на који је урађено у примерима за израду Елабората ЕЕ и енергетског пасоша за постојећу кућу у Сремској Митровици и новопројектовану стамбену зграду у Београду?
У складу са чл. 24. до 28. Правилника о енергетској ефикасности зграда, треба имати у виду да се у прелазном периоду, тј. до доношења националног софтверског пакета, допушта симплификација приступа за Елаборат ЕЕ. У том смислу ослањање на дате угледне примере може се сматрати прихватљивим у овој фази примене правилника.


назад на врх   

Које се све позиције подразумевају под “СПОЉНИМ ЗИДОВИМА” приликом прорачуна Годишње количине енергије која потиче од добитака услед Сунчевог зрачења (Табела 6.1), тј. да ли се под овим појмом поред спољних фасадних зидова, равних и косих кровова подразумева и међуспратна конструкција према негрејаном простору – тавану, иако ова позиција припада групи унутрашњих преградних конструкција (Табела 3.4.1.3)?
Међуспратна конструкција према негрејаном простору – тавану није непосредно у вези са цитираним прорачуном. У финијим анализама, приступ прорачуну грејања / хлађења и топлотне акумулативности негрејаних (таванских) простора је егзактан и применљив, али за сада није предмет нашег Правилника.


назад на врх   

Када за постојећу зграду урадимо е. пасош и добијемо да је разреда D и предложимо могућа побољшања, да ли у елаборату морамо поново све да рачунамо из почетка да би добили који је разред зграда са побољшањима?
Да, потребно је урадити прорачун који це показати да са предложеним побољшањима зграда улази најмање у разред C.


назад на врх   

Да ли може да се ради елаборат ЕЕ за надограђени део зграде (тај део је имао грађевинску дозволу) или се ради за целу зграду стари и нови део?
У складу са закључком Комисије потребно је урадити елаборат ЕЕ за целу зграду.


назад на врх   

Да ли елаборат ЕЕ треба да садржи прорачун дифузије водене паре и податке за летњи режим објекта?
Да, потребно је дати и ове прорачуне.


назад на врх   

Да ли елаборат ЕЕ, који се прилаже за полагање посебног дела стручног испита из области енергетске ефикасности, треба бити у форми као што је приказано у ТП-14.2 (тј. да садржи општи и технички део) или је довољно да буде израђен према обрасцу елабората постављеном на сајту коморе у делу литература из ЕЕ (само технички део)?
Елаборат ЕЕ треба бити у форми према обрасцу који се налази на сајту Коморе и који можете преузети на следећем линку


назад на врх

  Да ли се за тачку 3 елабората ЕЕ тј. Грађевинску физику - Прорачун релевантних позиција могу користити резултати добијени software-ом (конкретно "Knaufterm") и копирати у образац елабората (састав склопа-скица склопа-табеларни приказ пролаза топлоте-график температуре-табеларни приказ дифузије водене паре-график дифузије)?

Можете дати резултате добијене употребом софтвера, с тим што одговарате за тачност добијених података. Комисија приликом полагања може од кандидата да тражи да објасни начин вршења прорачуна и без употребе софтвера.


назад на врх 

Кућа (приземље и спрат) се греје искључиво на струју, ТА пећима постављеним у свакој просторији, укључујући комуникацију и степениште. Кућа има "налепљену" негрејану гаражу уз део једне фасаде, па питам: Да ли је спољашњи зид термичког омотача на том делу зид између куће (грејано) и гараже, или је то спољњи зид (негрејане)гараже? Упоређујући са негрејаним простором испод крова где је међуспратна конструкција (плафона спрата) граница термичког омотача, чини се да је гранични зид т. о. зид кућа- гаража?
Зид према гаражи треба третирати као зид према негрејаном простору.


назад на врх 

Да ли предмет пројектног задатка, за израду елабората ЕЕ, може бити индивидуални стамбени објекат, који је изведен 2010. год., али није завршена фасада, и није издата употребна дозвола?
Уколико може, да ли га третирам као постојећи, и коју класу ( и да ли) мора задовољити?

Предмет елабората ЕЕ може да буде предложени објекат. Треба га третирати као постојећи објекат и мора да задовољи најмање класу C.


назад на врх 

Како обрачунавамо кутију за ролетну која се налази изнад прозора, обзиром да је стара градња то је отвор у зиду изнад прозора.
Обрачун кутије за ролетну се узима кроз Htb.


назад на врх 

Да ли је од прилога довољно да имам основу подрума, приземља типског спрата, један пресек и фотографије фасаде напомињем да је зграда стара и да се све то мора снимити, што ће у пракси свакако бити чест случај.
Наведени прилози су довољни.


назад на врх 

Како се обрачунава грејна површина кад се неки делови станова не греју, (ради се о згради у којој живим, а која је предмет овог елабората, добар део станара се греје индивидуално на угаљ и дрва, пећ у свакој просторији како то да срачунам, напр. део стана се греје део не, да ли то значи да се узима у обзир само тај део стана)?
Цео стан се сматра грејаним простором.


назад на врх 

За прорачун добитака од људи и електричних уређаја, да ли је Af нето површина грејаног простора?
Af је нето површина грејаног простора.


назад на врх 

Како се добија удео транспарентних површина %, у односу на цео омотач зграде или само на спољне зидове или укупне зидове?
Добија се у односу на цео омотач.


назад на врх 

Које параметре да користим код прорачуна коефицијента пролаза топлоте обзиром да сам користила Ytong сипорекс блок за зидање спољних зидова за који у правилнику нема адекватних параметара. На сајту произвођача сам пронашла следеће карактеристике материјала... lamda 0.095, ro 450 и mi 5 да ли те вредности могу да користим при обрачуну или које сличне вредности из правилника (ништа слично нема дате карактеристике).
Можете да користите параметре које је дао произвођач.


назад на врх 

Да ли се прорачун дифузије водене паре ради и за конструкције на тлу(под), као и међуспратне консрукције према негрејаном таванском простору и са којим параметрима (услови споља: температура, релативна влажност; услови унутра: релативна влажност и температура унутрашњег ваздуха и др.).
Прорачун дифузије се ради за конструкције које су у контакту са ваздухом (конструкције у контакту са тлом, као што је под на тлу се не третирају).
Конструкције које су у контакту са негрејаним простором (као што је нпр. међусп. конструкција према негрејаном тавану, или нпр. зид према негрејаном степеништу се прорачунавају).
Температура ваздуха у негрејаном простору се процењује, а зависи од облика и величине тог простора, проветравања, карактеристика делова омотача који затварају тај простор и начина коришћења.
Уобичајено је да су усвојене пројектне температуре ваздуха у таквим просторима у корелацији са корекционим фактором Fx, нпр.
Ti=+20C; Te=-12C; Fx=1
Ti=+20C; Te=+5C; Fx=0.5
Дакле, Fx је у линеарној зависности од температурне разлике.

У случају таванског негрејаног простора, процењена температра највише зависи од термичких карактеристика кровног покривача, као и од отвора у таванском простору (зидни и кровни прозори). Претпоставка је да код просечног кровног покривача температура у таванском простору може да падне испод 0C, у случајевима екстремних спољних температура (-12C), што је у корелацији са корекционим фактором Fx=0.8, а одговара температури Te=-5C Код лошијих кровних покривача и и израженијих таванских отвора, може се , на страни веће сигурности, усвојити и корекциони фактор Fx=1, те третирати температуру ваздуха у таванском простору као да је спољашњи ваздух у питању.
Код плитких кровова, нарочито код кровова који су покривени лимом преко дашчане оплате, са малим или никаквим таванским отворима за вентилацију, а слабим термоизолационим слојем на на граничној таваници према грејаном простору, температура ваздуха у таванском простору може да буде значајна, чак изнад 5C (што одговара за Fx=0.5), па и виша, што се претходних зима на великом броју оваквих објеката манифестовало кроз процуривање заледјених кровова и сливника.

Прорачун дифузије се ради, дакле са усвојеним вредностима, а на страни веће сигурности је уколико пројектну температуру ваздуха за прорачун топл.губитака (горе описану), усвојите и за овај прорачун, а рел.влажност ваздуха у таванском простору усвојити као да је спољашњи ваздух у питању.

Европски нормативи којима се прецизније рачунају температуре ваздуха у негрејаним просторима нису предмет анализе на овом курсу.


назад на врх 

У ТП.6 су наведени дијаграми тока температуре за негреј.степениште ( -5*C), за негрејан таван (-10*C) и за тло (-6*C) и то је вероватно за БГ, (спт/ -12,1*C). Да ли је о.к. да узмем те вредности и коригујем за разлику између БГ (спт/ -12,1*C) и Сомбора (спт/ -15,1*C) ?
У односу на поменути пример, имате право да интерполујете вредности и пропорционално их коригујете.
Треба имати на уму да је увек боље бити на страни сигурности (рачунати са нижим температурама него што су просечне из свакодневице), те је на пројектанту да изврши одговарајућу процену.


назад на врх 

У предавању 5.2 везано за летњу стабилност, на страни 35 како је добијена Uu=20,10 (упијање топлоте) за армирани бетон? Израчунате вредности за полистирен и цементни малтер су ми јасне али не и прва за армирани бетон.
У односу на поменути пример, имате право да интерполујете вредности и пропорционално их коригујете.<
Треба имати на уму да је увек боље бити на страни сигурности (рачунати са нижим температурама него што су просечне из свакодневице), те је на пројектанту да изврши одговарајућу процену.


назад на врх

  Које се вредности узимају за фактор претварања и специфичну емисију CO2 ако се као енергент користи дрво?

Емисија CO2 при сагоревању дрвета је око 1,8 - 1,9 kg CO2/1kg дрвета зависно од врсте дрвета и садржаја влаге.


назад на врх 

Како се одређује удео транспарентних површина? У примеру који је дат нумеричка вредност која је добијена ( 6.3%) не одговара односу стаклених површина и омотача из примера.
Став Комисије је да треба да се дели са укупном површином термичког омотача А. Дакле у датом примеру примеру би било:
Удео tr pov= [ (Aw+Ad)/ A] x100= [(5.4+4.2 +4.0)/ 305.581]x100=4.5%
Што спада у исту категорију < 30% и не мења ништа у Елаборату ЕЕ и Енергетском Пасошу.


назад на врх 

Да ли се у случају када објекат има светларник према суседном објекту на који се "лепи", површине зидова светларника рачунају и обрачунавају према странама света или се читава та површина сматра контактном према суседу и не рачуна се њена површина?
Зидови светларника се рачунају као спољашњи зидови. Ако је светларник минималних површина у складу са ГП онда се рачуна као да је потпуно засенчен.


назад на врх 

Интересује ме да ли се фактор осенчености зграде, који је збир три корекциона фактора, рачуна за сваку страну света појединачно, од сваког елемента, па се онда израчуна аритметичка средина?
Требало би да се добици рачунају за сваку страну света (не ради се аритметичка средина).


назад на врх 

Да ли се узима у обзир утицај суседног објекта (који се налази на западу) на прозоре на северу и југу посматраног објекта, јер је он по висини и дужини већи од породичне стамбене зграде?
С обзиром да немамо никакву ситуацију на основу које можемо видети положај објекта са западне стране, а према опису можемо сматрати да је западна страна у потпуности засенчена. Утицај на јужну и северну фасаду се не може проценити без графичког приказа односа објеката.


назад на врх 

Да ли стрехе, које у реалним условима праве сенку, могу да се третирају као надстрешнице?
Да, стреха и јесте вид надстрешнице.


назад на врх

  Зашто је коефицијент осенчености исти кроз цео прорачун куће у Сремској Митровици, када је осенченост зграде у зависности од доба дана и календарског датума (да га тако назовем) различита?

Зато што је принцип прорачуна поједностављен, до доношења националног softwera који ће динамички регулисати требало би овако да се ради.


назад на врх 

Како се узимају коефицијенти η и υ из табела 3.2.1. и 3.2.2. за под и међуспратну конструкцију?
Дати коефицијенти у табелама су преузети из SRPS.U.J5.600, SRPS U.j5.530. који третирају топлотну стабилност конструкције и дају методологију прорачуна.
Ови коефицијенти се користе приликом прорачуна термичког омотача зграде те међуспратна конструкција односно под се не рачунају.


назад на врх 

Да ли наши елаборати које прилажемо комисији треба да садрже прорачун дифузије водене паре и податке за летњи резим објекта. У примеру који је проф Шумарац излагао на предавању 14.1 ове области нису обрађене. У примеру ИЗГЛЕДА елабората, који су нам такодје приложени траже се и ови подаци. Која је тачно форма и садржај елабората који ми треба да обрадимо?
У Елеборату ЕЕ примера из предавања професора Шумарца није дат прорачун дифузије водене паре, јер је то претходно дато у предавању ТП5.2. У поменутом предавању (ТП 5.2) имате примере прорачуна.
Што се форме и садржаја Елабората тиче шаблон је такође постављен на Сајт Коморе и само га треба попуњавати за Ваш пример.


назад на врх 

Начин прорачуна примарне енергије и емисије CO2?
Детаљан начин прорачуна примарне енергије и емисије CO2 можете преузети овде.


назад на врх

  Начин прорачуна фактора редукције у згревању aH,red

Детаљан начин прорачуна фактора редукције у згревању aH,red можете преузети овде.