Тела Коморе

ТЕЛА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ИЗВРШНИ ОДБОРИ МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА

Матичне секције су основни облик организовања чланова Коморе, које се оснивају ради остваривања циљева и задатака Коморе који су одређени Законом о планирању и изградњи и Статутом Инжењерске коморе Србије, као и заједничких интереса чланова у обављању послова у области просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње објеката.

Радом матичне секције управља Извршни одбор секције. Извршни одбор сваке матичне секције има 10 (десет) чланова.

Чланови извршних одбора

ВЕЋА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА

Ради квалитетног и непосредног остваривања циљева и задатака Коморе и заједничких интереса чланова на регионалном нивоу образују се регионални центри.

Комора има 10 (десет) регионалних центара и то: Регионални центар Суботица, Регионални центар Нови Сад, Регионални центар Београд, Регионални центар Пожаревац, Регионални центар Ваљево, Регионални центар Чачак, Регионални центар Крагујевац, Регионални центар Краљево, Регионални центар Бор и Регионални центар Ниш.

У регионалним центрима образују се већа матичних секција регионалних центара као тело матичних секција. Чланови већа делегирају, из својих редова, једног члана Скупштине Коморе, једног члана Извршног одбора матичне секције и једног члана Регионалног одбора.

Чланови већа матичних секција

РЕГИОНАЛНИ ОДБОРИ

Регионални одбор разматра сва питања од интереса за унапређење услова рада чланова Коморе на територији свог регионалног центра и реализује циљеве и задатке Коморе на подручју регионалног центра.

Регионални одбори имају шест чланова, који између себе бирају председника и заменика председника. Чланове регионалног одбора делегирају већа из редова изабраних чланова већа.

Чланови регионалних одбора