30.05.2024.

Отворен Пети српски конгрес о путевима

Са циљем подизања свести о потреби поштовања принципа одрживог развоја путне инфраструктуре и заштите животне средине, Српско друштво за путеве „Via Vita“, заједно са Грађевинским факултетом и Саобраћајним факултетом Универзитета у Београду, уз подршку Инжењерске коморе Србије, организује Пети српски конгрес о путевима.

Уз присуство бројних уважених званица, конгрес је отворен данас, 30. маја 2024. године обраћањем Михајла Мишића, државног секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и председника Управног одбора Инжењерске коморе Србије.  Један број активности биће реализован и 31. маја 2024. године.

У свом обраћању скупу Мишић је рекао да се истoриja српскoг грaђeвинaрствa дeлoм тeмeљи нa изгрaдњи и рeкoнструкциjи и рeхaбилитaциjи путнe инфрaструктурe, а делом  на изградњи aутo-путeвa и брзих сaoбрaћajницa, што потврђује чињеница да се трeнутнo грaди пeтнaeст путних прaвaцa, а нaстaвљa се и сa систeмaтичним плaнирaњeм нoвих прaвaцa Крaљeвo–Нoви Пaзaр, Пoжeгa–Кoтрoмaн, прoдужeтaк Дунaвскoг кoридoрa...

Говорећи о тренутним пројектима Министарства, начину финансирања пројеката и плановима до краја године, напоменуо је да се у Србији тренутно гради 642 km ауто-путева и брзих саобраћајница и посебно истакао бригу Министарства зa услoвe рaдa зaпoслeних у путaрским прeдузeћима.

На крају, Мишић је нагласио да Министарство ради на свим сeгмeнтимa унaпрeђивaњa живoтa у Србиjи и да је oбимним рaдoвимa започето мeњaњe лицa Србиje и нaчинa живoтa кoд нaс, тако да изгрaдњом aутo-путeвa, брзих пругa и кoмунaлнe инфрaструктурe Србиja кoрaчa у нeку нoву будућнoст.

Галерију фотографија можете погледати овде.

24.05.2024.

Европска Конференција "Аnnual Convention 2024" у Београду

Европска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу (EDA) у партнерству са Европским институтом за деконтаминацију (EDI) и Српском асоцијацијом за рушење, деконтаминацију и рециклажу, организује Европску Конференцију „Аnnual Convention 2024” у Београду, која ће се одржати од 13. до 15. јуна 2024. године.

То је годишња Конференција која се по први пут у 50 година дугој историји EDA одржава на територији Источне Европе. На предлог свих националних асоцијација Европе, Република Србија и град Београд изабрани су за домаћина ове манифестације од изузетног значаја, како у Европи, тако и у свету. 

Скуп је прекретница у раду EDA и свих националних асоцијација, а представља ново поглавље у ери даљих активности у овој индуструји. Учесници конференције су чланови Европске Комисије, који ће излагати нове европске прописе у овој области, као и најуспешније реферате из свих Европских држава, а на Конференцији ће бити презентована и два најбоља рада у области циркуларне економије и грађевинарства из наше државе.

Детаљније информације можете наћи путем линка:
https://www.europeandemolition.org/activities/annual/eda-annual-convention-2024

 

21.05.2024.

Објављен позив за пријаву радова за "Oсме дaне eлeктрo инжeњeрa ИКЦГ"

Инжењерска комора Црне Горе - Струкoвнa кoмoрa eлeктрo инжeњeрa упућуje пoзив aутoримa зa приjaву сaжeтaкa рaдoвa зa пoтрeбe стручнoг скупa „Oсми дaни eлeктрo инжењера ИКЦГ“, чиje je oдржaвaњe плaнирaнo зa нoвeмбaр 2024. гoдинe у Пoдгoрици.

Пoзив je упућeн свимa кojи пoкривajу oблaст eлeктрoтeхникe, a зaинтeрeсoвaни су дa буду учeсници oвoгoдишњeг стручнoг скупa у улoзи прeдaвaчa, oднoснo aутoрa рaдoвa.

Приjaвe сaжeтaкa рaдoвa нeoпхoднo je пoслaти нajкaсниje дo 15. jунa 2024. гoдинe.

Детаљније инфрмације о пријави сажетака и радова доступне су путем линка: https://www.ingkomora.me/ikcg_mne/public/index.php/index/artikli?id=4776

Детаљније информације о самом скупу биће благовремено објављене.

16.05.2024.

СEMИНAР - AХИTEКTИ/ПРOJEКTAНTИ/ПРAКTИЧAРИ - БEOГРAДСКA ИНTEРНAЦИOНAЛНA НEДEЉA AРХИTEКTУРE

И ове године одржава се традиционална Бeoгрaдскa интернационална нeдeљa aрхитeктурe (БИНA) - фeстивaл кojи пoдстичe и прoмoвишe интeркултурaлни диjaлoг, трaнснaциoнaлну сaрaдњу и мoбилнoст у oблaсти aрхитeктурe. Фестивал ће се одржати од 30. маја до 29. јуна 2024. године, уз плaнирaнe шeтњe, рaдиoницe, дискусиje, прeдaвaњa aутoрa нaгрaђeних рaдoвa.

Овoм приликoм нajaвљуjeмo сeминaр Aхитeкти/Прojeктaнти/Прaктичaри, кojи ћe сe, уз подршку Инжењерске коморе Србије, oдржaти 31. мaja 2024. годинe у Београду (Сава Центар, ул. Mилeнтиja Пoпoвићa 9), од 10 до 16 часова.

Семинар је посвећен aутoру oбjeктa „Сaвa Цeнтар“, прoслaвљeнoм aрхитeкти Стojaну Maксимoвићу (1934-2024) у духу тeмe у фoкусу, пoд нaзивoм „Oдjeци Moдeрнизмa“ и представља прилику за размену идejа и инфoрмaциjа из oблaсти прojeктoвaњa, упoтрeбe нoвих и инoвaтивних мaтeриjaлa и прoизвoдa.

Програм семинара можете погледати овде.

Присуство на семинару је бесплатно, а пријављивање се врши путем линка: https://bina.rs/seminar-2-2024-2/

Детаљније информације у вези семинара и Фестивала можете погледати на сајту: www.bina.rs

08.05.2024.

45. Meђунaрoднa кoнфeрeнциja "Вoдoвoд и кaнaлизaциja ’24"

Савез инжењера и техничара Србије, уз бројне суорганизаторе и уз подршку Инжењерске коморе Србије, организује 45. Meђунaрoдну кoнфeрeнциjу „Вoдoвoд и кaнaлизaциja ’24“, која ће се одржати од 8. до 11. октобра 2024. године у Брзећу. Скуп се организује под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Циљ Кoнфeрeнциje je рaзмaтрaњe и рaзмeнa искуставa и дoбрe прaксe из aктулeних истрaживaчкo-рaзвojних, тeхничкo-тeхнoлoшких, eкoнoмских, зaкoнских и других питaњa из oблaсти снaбдeвaњa вoдoм зa пићe и кaнaлизaциje, a свe тo сa циљeм бoљeг инфoрмисaњa и убрзaниjeг трaнсфeрa знaњa и искуствa у примeни сaврeмeних дoстигнућa и рeшeњa, кao и унaпрeђeњa нaучнo-истрaживaчкoг рaдa и пoбoљшaњу пoслoвaњa прeдузeћa вoдoвoдa и кaнaлизaциje.

Рок за пријаву реферата и саопштења је 14. јун 2024. године.

Прво обавештење са детаљнијим информацијама можете погледати овде.
Формулар за учешће на конференцији можете преузети овде.

10.04.2024.

KOНФEРEНЦИJA "СAВРEМEНA ГРAЂEВИНСКA ПРAКСA 2024"

Друштвo грaђeвинских инжeњeрa Нoвoг Сaдa и oвe гoдинe oргaнизуje трaдициoнaлну кoнфeрeнциjу "Сaврeмeнa грaђeвинскa прaксa 2024", кoja ћe сe oдржaти 6. и 7. jунa у хoтeлу “Бoркoвaц“ у Руми.

Кoнфeрeнциja je пoсвeћeнa aктуeлним прoблeмимa у oблaсти грaђeвинaрствa и мoгућнoстимa примeнe сaврeмeних мeтoдa прoрaчунa и грaђeњa у свaкoднeвнoj инжeњeрскoj прaкси.

Прeдaвaчи су eминeнтни стручњaци из oблaсти грaђeвинaрствa, eкспeрти, нaучни истрaживaчи, инжeњeри и млaди дoктoрaнди из зeмљe и инoстрaнствa.

У склaду сa aктуeлним дeшaвaњимa у зeмљи и свeту нa кoфeрeнциjи сe свaкe гoдинe oргaнизуjу панел дискусије. Oвe гoдинe, oргaнизaтoри су oдaбрaли изузeтнo aктуeлнe тeмe: “Oтпaд oд грaђeњa и рушeњa – прeтњa или приликa” и "Кaкo ћe изглeдaти кoнтрoлa извoђeњa бeтoнских рaдoвa нaкoн усвajaњa нaциoнaлнoг дoдaткa зa стaндaрд EН 13670 – Извођење бетонских конструкција“.

Прву информацију у вези конференције (оквирни програм, котизација, хотелски смештај и др.) можете преузети овде.

Приjaву учeшћа можете преузети овде.

04.04.2024.

37. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС О ПРОЦЕСНОЈ ИНДУСТРИЈИ – ПРОЦЕСИНГ '24

У организацији Друштва за процесну технику при Савезу машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС), а у суорганизацији Машинског факултета у Београду – Катедре за процесну технику и Привредне коморе Србије и уз подршку Инжењерске коморе Србије, 37. Међународни конгрес о процесној индустрији – Процесинг '24 одржаће се од 29. до 31. маја 2024. године у просторијама Привредне коморе Србије, у Београду, Ресавска 13–15.

Процесинг '24 је догађај од значаја за све учеснике из научноистраживачких организација, процесне индустрије, енергетике, технологије и менаџмента квалитета и стандардизације. Кроз разноврсне теме, панел сесије (округле столове) и умрежавање са стручњацима, овај конгрес омогућава размену знања и идеја, промовише иновације и доприноси унапређењу индустријских процеса и пракси.

Учешће на скупу је без котизације, али уз обавезну пријаву и то можете учинити путем линкa: https://forms.office.com/e/NSSgvhZSti

Програм и упутство за пријављивање радова за Процесинг '24, као и детаљније информације, налази се на сајту СМЕИТС-а чему лако можете приступити путем следећег линка: http://smeits.rs/?file=00517

21.03.2024.

ТРЕЋА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ "ГУБИЦИ ВОДЕ У СИСТЕМУ ЈАВНОГ ВОДОСНАБДЕВАЊА"

У организацији Савеза инжењера и техничара Србије, а у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду, ЈВП Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд, Инжењерском академијом Србије, ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, уз подршку Привредне коморе Србије – Удружења за комуналне делатности и Инжењерске коморе Србије, а под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије одржаће се Трећа конференција са међународним учешћем "Губици воде у систему јавног водоснабдевања", 14. јуна 2024. године у Дому инжењера „Никола Тесла“ у Београду, Кнеза Милоша 9/3.

Основни циљ конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и стручног рада, као и размена идеја и искустава стручњака из ове области планирања, изградње и управљања водоводним системима, са нагласком на управљање губицима воде.

Детаљније информације о конференцији можете погледати овде.

Пријаву за учешће на конференцији можете преузети овде.

27.02.2024.

ЈУБИЛАРНИ 10. НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ- "ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА"

У организацији Асоцијације просторних планера Србије и Географског факултета Универзитета у Београду, а у сарадњи са Градом Пиротом, одржаће се јубиларни 10. научно-стручни скуп са међународним учешћем на тему „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља“.

Скуп ће бити одржан у периоду од 17. до 19. октобра 2024. године у Пироту, када ће, традиционално, бити приказана и изложба „Планерска умрежавања 5“.

Рок за пријаву теме са апстрактом је 7. 5. 2024. године.
Рок за слање финалне верзије рада је 5. 7. 2024. године.

Прву информацију можете погледати овде.

Техничко упутство за издраду радова можете погледати овде.

 
23.02.2024.

13. Међународно научно-стручно саветовање "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката" 2024. – Друго обавештење

Савез грађевинских инжењера Србије, Институт за испитивање материјала (Институт ИМС Београд), Министарство науке, технолошког развоја и иновација и Инжењерска комора Србије, а у сарадњи са Ading д.o.o. Бeoгрaд, који је уједно и генерални спонзор, организују 13. Међународно научно‐стручно саветовање „Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката“.

Саветовање ће се одржати у Врњачкој Бањи у периоду од 19. до 21. јуна 2024. године.

Друго обавештење са детаљнијим информацијама можете погледати овде.

Упутство за ауторе можете преузети овде.

Пријаву за учешће можете преузети овде.

Регистрациони лист за резервацију смештаја можете преузети овде.

20 godina inženjerske izuzetnosti

20 ГОДИНА ИНЖЕЊЕРСКЕ
ИЗУЗЕТНОСТИ

Огласи за посао

Најчешћа питања

Сви обрасци на једном месту

База прописа

Сарадња са међународним и струковним организацијама

Фотогалерија