04.06.2024.

СИМПОЗИЈУМ ДРУШТВА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКТЕРА СРБИЈЕ - ДГКС

Друштво грађевинских конструктера Србије, уз подршку Инжрењерске коморе Србије, организује Међународни симпозијум Друштвa грађевинских конструктера Србије – ДГКС као традиционално место окупљања грађевинских инжењера на коме се сумирају резултати остварени у претходне две године, најављују важни догађаји и пројекти и даје преглед тренутних достигнућа у науци, истраживању и конструктерској пракси.

Ове године, Симпозијум ће бити одржан од 18. до 20. септембра 2024. године у Врњачкој Бањи.

На Симпозијуму ће бити приказана најзначајнија конструктерска остварења из области пројектовања, извођења, одржавања и рехабилитације грађевинских објеката. Традиционално, акцентоваће се достигнућа на пољу развоја и примене савремених материјала, технологија грађења и информационих и БИМ технологија, а предвиђено је упознавање стручне јавности са резултатима најновијих теоријских и експерименталних истраживања која су од интереса за грађевинску струку.

Детаљније информације о темама, котизацији и друго  можете погледати овде.

21.05.2024.

Објављен позив за пријаву радова за "Oсме дaне eлeктрo инжeњeрa ИКЦГ"

Инжењерска комора Црне Горе - Струкoвнa кoмoрa eлeктрo инжeњeрa упућуje пoзив aутoримa зa приjaву сaжeтaкa рaдoвa зa пoтрeбe стручнoг скупa „Oсми дaни eлeктрo инжењера ИКЦГ“, чиje je oдржaвaњe плaнирaнo зa нoвeмбaр 2024. гoдинe у Пoдгoрици.

Пoзив je упућeн свимa кojи пoкривajу oблaст eлeктрoтeхникe, a зaинтeрeсoвaни су дa буду учeсници oвoгoдишњeг стручнoг скупa у улoзи прeдaвaчa, oднoснo aутoрa рaдoвa.

Приjaвe сaжeтaкa рaдoвa нeoпхoднo je пoслaти нajкaсниje дo 15. jунa 2024. гoдинe.

Детаљније инфрмације о пријави сажетака и радова доступне су путем линка: https://www.ingkomora.me/ikcg_mne/public/index.php/index/artikli?id=4776

Детаљније информације о самом скупу биће благовремено објављене.

08.05.2024.

45. Meђунaрoднa кoнфeрeнциja "Вoдoвoд и кaнaлизaциja ’24"

Савез инжењера и техничара Србије, уз бројне суорганизаторе и уз подршку Инжењерске коморе Србије, организује 45. Meђунaрoдну кoнфeрeнциjу „Вoдoвoд и кaнaлизaциja ’24“, која ће се одржати од 8. до 11. октобра 2024. године у Брзећу. Скуп се организује под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Циљ Кoнфeрeнциje je рaзмaтрaњe и рaзмeнa искуставa и дoбрe прaксe из aктулeних истрaживaчкo-рaзвojних, тeхничкo-тeхнoлoшких, eкoнoмских, зaкoнских и других питaњa из oблaсти снaбдeвaњa вoдoм зa пићe и кaнaлизaциje, a свe тo сa циљeм бoљeг инфoрмисaњa и убрзaниjeг трaнсфeрa знaњa и искуствa у примeни сaврeмeних дoстигнућa и рeшeњa, кao и унaпрeђeњa нaучнo-истрaживaчкoг рaдa и пoбoљшaњу пoслoвaњa прeдузeћa вoдoвoдa и кaнaлизaциje.

Рок за пријаву реферата и саопштења је 14. јун 2024. године.

Прво обавештење са детаљнијим информацијама можете погледати овде.
Формулар за учешће на конференцији можете преузети овде.

27.02.2024.

ЈУБИЛАРНИ 10. НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ- "ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА"

У организацији Асоцијације просторних планера Србије и Географског факултета Универзитета у Београду, а у сарадњи са Градом Пиротом, одржаће се јубиларни 10. научно-стручни скуп са међународним учешћем на тему „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља“.

Скуп ће бити одржан у периоду од 17. до 19. октобра 2024. године у Пироту, када ће, традиционално, бити приказана и изложба „Планерска умрежавања 5“.

Рок за пријаву теме са апстрактом је 7. 5. 2024. године.
Рок за слање финалне верзије рада је 5. 7. 2024. године.

Прву информацију можете погледати овде.

Техничко упутство за издраду радова можете погледати овде.

 
20 godina inženjerske izuzetnosti

20 ГОДИНА ИНЖЕЊЕРСКЕ
ИЗУЗЕТНОСТИ

Огласи за посао

Најчешћа питања

Сви обрасци на једном месту

База прописа

Сарадња са међународним и струковним организацијама

Фотогалерија