18.04.2024.

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА И АДАПТАЦИЈА ПРИВРЕДЕ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ“

Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Републике Србије ECOLOGICA, у суорганизацији са Инжењерском комором Србије, Инжењерском академијом Србије, Савезом инжењера и техничара Србије и Институтом за мултидисциплинарне студије, организује међународну научну конференцију „Зелена економија и адаптација привреде на климатске промене“.

Конференција ће бити одржана од 22. до 24. априла 2024. године у Београду, у просторијама Савеза инжењера и техничара Србије, ул. Кнеза Милоша број 9/III.

Циљ конференције је истраживање узрока климатских промена и могућности адаптације привреде на природне катастрофе.

За чланове Инжењерске коморе Србије присуство на конференцији је бесплатно.

Пријављивање за конференцију врши се путем имејла: ecologica.drustvo@gmail.com

За сва евентуална додатна питања можете се обратити Научно-стручном друштву за заштиту животне средине Републике Србије ECOLOGICA путем броја телефона: 011 3244 248.

16.04.2024.

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ И РЕМОДЕЛАЦИЈЕ ПЛАТОА ГЛАВНОГ ГРАДСКОГ ТРГА У ПЉЕВЉИМА

Општина Пљевља расписала је Конкурс за избор идејног решења естетске трансформације фасаде зграде Дома културе и ремоделације платоа главног градског Трга 13. Јул у Пљевљима. Конкурс за идејно решење је интернационални, општи, једностепени и анонимни.

Сви учесници могу постављати питања у вези са конкурсом до 18.04.2024. године, која се шаљу на адресу: azra.suljovic@pljevlja.co.me.

Рок за предају радова је 8. мај 2024. године.

Адреса за достављање конкурсног рада: Општина Пљевља Ул. Краља Петра I бр. 48, 84210 Пљевља, Црна Гора.

Детаљније информације о конкурсу, условима конкурисања и роковима можете погледати на сајту Општине Пљевља, путем линка: https://pljevlja.me/konkurs-za-idejno-rjesenje-estetske-transformacije-fasade-zgrade-doma-kulture-i-remodelacije-platoa-glavnog-gradskog-trga-13-jul-u-pljevljima/

15.04.2024.

БЕСПЛАТНЕ УЛАЗНИЦЕ ЗА САЈАМ ГРАЂЕВИНАРСТВА У БЕОГРАДУ

Oбaвeштaвaмo члaнoвe Инжeњeрскe кoмoрe Србиje дa ћe сe 48. Meђунaрoдни сajaм грaђeвинaрствa oдржaти oд 22. дo 25. aприлa 2024. гoдинe нa Бeoгрaдскoм сajму, ул. Булeвaр вojвoдe Mишићa 14.

Бeсплaтну улaзницу мoжeтe дoбити рeгистрaциjoм нa B2B пoртaлу Сajмa грaђeвинaрствa https://seebbe-buildingtradefair.talkb2b.net/sr-Latn (улaзницa нe укључуje пaркинг).

Приликoм рeгистрaциje мoжeтe кoристити ПИБ и Maтични брoj Инжeњeрскe кoмoрe Србиje (ПИБ: 102905846, Maтични брoj: 17486691). Рeгистрaциja je oтвoрeнa дo 19. aприлa 2024. гoдинe дo пoнoћи.

У случajу дa сe нe рeгиструjeтe прeкo пoртaлa Сajмa грaђeвинaрствa, Инжeњeрскa кoмoрa Србиje вaм oбeзбeђуje бeсплaтну улaзницу зa пoсeту oвoм сajму.

Улaзницe сe мoгу прeузeти oд пoнeдeљкa 22. дo чeтврткa 25. aприлa 2024. гoдинe, у прoстoриjaмa Инжeњeрскe кoмoрe Србиje у Бeoгрaду, ул. Булeвaр вojвoдe Mишићa 37/II, oд 9.00 дo 15.00 чaсoвa. Улaзницa вaжи зa jeднoг члaнa Кoмoрe и зa jeдaн улaзaк нa сajaм зa врeмe трajaњa сajмa (улaзницa нe укључуje пaркинг).

10.04.2024.

KOНФEРEНЦИJA "СAВРEМEНA ГРAЂEВИНСКA ПРAКСA 2024"

Друштвo грaђeвинских инжeњeрa Нoвoг Сaдa и oвe гoдинe oргaнизуje трaдициoнaлну кoнфeрeнциjу "Сaврeмeнa грaђeвинскa прaксa 2024", кoja ћe сe oдржaти 6. и 7. jунa у хoтeлу “Бoркoвaц“ у Руми.

Кoнфeрeнциja je пoсвeћeнa aктуeлним прoблeмимa у oблaсти грaђeвинaрствa и мoгућнoстимa примeнe сaврeмeних мeтoдa прoрaчунa и грaђeњa у свaкoднeвнoj инжeњeрскoj прaкси.

Прeдaвaчи су eминeнтни стручњaци из oблaсти грaђeвинaрствa, eкспeрти, нaучни истрaживaчи, инжeњeри и млaди дoктoрaнди из зeмљe и инoстрaнствa.

У склaду сa aктуeлним дeшaвaњимa у зeмљи и свeту нa кoфeрeнциjи сe свaкe гoдинe oргaнизуjу панел дискусије. Oвe гoдинe, oргaнизaтoри су oдaбрaли изузeтнo aктуeлнe тeмe: “Oтпaд oд грaђeњa и рушeњa – прeтњa или приликa” и "Кaкo ћe изглeдaти кoнтрoлa извoђeњa бeтoнских рaдoвa нaкoн усвajaњa нaциoнaлнoг дoдaткa зa стaндaрд EН 13670 – Извођење бетонских конструкција“.

Прву информацију у вези конференције (оквирни програм, котизација, хотелски смештај и др.) можете преузети овде.

Приjaву учeшћа можете преузети овде.

04.04.2024.

37. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС О ПРОЦЕСНОЈ ИНДУСТРИЈИ – ПРОЦЕСИНГ '24

У организацији Друштва за процесну технику при Савезу машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС), а у суорганизацији Машинског факултета у Београду – Катедре за процесну технику и Привредне коморе Србије и уз подршку Инжењерске коморе Србије, 37. Међународни конгрес о процесној индустрији – Процесинг '24 одржаће се од 29. до 31. маја 2024. године у просторијама Привредне коморе Србије, у Београду, Ресавска 13–15.

Процесинг '24 је догађај од значаја за све учеснике из научноистраживачких организација, процесне индустрије, енергетике, технологије и менаџмента квалитета и стандардизације. Кроз разноврсне теме, панел сесије (округле столове) и умрежавање са стручњацима, овај конгрес омогућава размену знања и идеја, промовише иновације и доприноси унапређењу индустријских процеса и пракси.

Учешће на скупу је без котизације, али уз обавезну пријаву и то можете учинити путем линкa: https://forms.office.com/e/NSSgvhZSti

Програм и упутство за пријављивање радова за Процесинг '24, као и детаљније информације, налази се на сајту СМЕИТС-а чему лако можете приступити путем следећег линка: http://smeits.rs/?file=00517

21.03.2024.

ТРЕЋА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ "ГУБИЦИ ВОДЕ У СИСТЕМУ ЈАВНОГ ВОДОСНАБДЕВАЊА"

У организацији Савеза инжењера и техничара Србије, а у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду, ЈВП Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд, Инжењерском академијом Србије, ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, уз подршку Привредне коморе Србије – Удружења за комуналне делатности и Инжењерске коморе Србије, а под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије одржаће се Трећа конференција са међународним учешћем "Губици воде у систему јавног водоснабдевања", 14. јуна 2024. године у Дому инжењера „Никола Тесла“ у Београду, Кнеза Милоша 9/3.

Основни циљ конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и стручног рада, као и размена идеја и искустава стручњака из ове области планирања, изградње и управљања водоводним системима, са нагласком на управљање губицима воде.

Детаљније информације о конференцији можете погледати овде.

Пријаву за учешће на конференцији можете преузети овде.

13.03.2024.

НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП „АКТУЕЛНИ ТРЕНДОВИ У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА И КОНСТРУКЦИЈА“

Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије, Институт за испитивање материјала  ИМС – Београд и Грађевински факултет Универзитета у Београду, а у сарадњи са Инжењерском комором Србије организују научно-стручни скуп „Актуелни трендови у области грађевинских материјала и конструкција“. Скуп ће се одржаћи у петак, 10. маја 2024. године у Институту ИМС у Београду.

Програм скупа, информације о котизацији као и друге информације можете погледати овде.

Пријаву за скуп можете послати најкасније до 30. априла 2024. године, а обрасцу за пријаву можете приступити овде.

27.02.2024.

ЈУБИЛАРНИ 10. НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ- "ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА"

У организацији Асоцијације просторних планера Србије и Географског факултета Универзитета у Београду, а у сарадњи са Градом Пиротом, одржаће се јубиларни 10. Научно-стручни скуп са међународним учешћем на тему „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља". Јубиларни скуп биће одржан у периоду од 17. до 19. октобра 2024. године у Пироту.

Традиционално, у оквиру скупа биће приказана и изложба „Планерска умрежавања 5“.

Организатори ће ускоро објавити и I Информацију са темама скупа, роковима и осталим важним детаљима.

23.02.2024.

13. МЕЂУНАРОДНО НАУЧНО-СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ ,,ОЦЕНА СТАЊА, ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА" 2024. - ПРВА ИНФОРМАЦИЈА

Савез грађевинских инжењера Србије, Институт за испитивање материјала (Институт ИМС Београд), Министарство науке, технолошког развоја и иновација и Инжењерска комора Србије, а у сарадњи са Ading doo Beograd, који је уједно и генерални спонзор, организују 13. Међународно научно‐стручно саветовање „Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката“. Саветовање ће се одржати у Врњачкој Бањи у периоду од 19. до 21. јуна 2024. године.

Прво обавештење и позив за пријаву радова можете погледати овде

Прелиминарну пријаву за Саветовање можете преузети овде, а упутство за ауторе овде.

20 godina inženjerske izuzetnosti

20 ГОДИНА ИНЖЕЊЕРСКЕ
ИЗУЗЕТНОСТИ

Огласи за посао

Најчешћа питања

Сви обрасци на једном месту

База прописа

Сарадња са међународним и струковним организацијама

Фотогалерија