Стручни испити

СТРУЧНИ ИСПИТИ

Административно-стручне и техничке послове у вези са пријемом и обрадом пријава за полагање стручног испита и организовањем полагања стручног испита, министарство надлежно за послове планирања и изградње поверило је Инжењерској комори Србије.

Услови, програм и начин полагања стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, вођење евиденције о положеном стручном испиту и услови за избор и начин рада чланова комисије за полагање стручног испита прописани су правилником.

Правилник о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера.

ИСПИТНИ РОКОВИ

Новембарски испитни рок: рок за пријављивање је 1. септембар
Мартовски испитни рок: рок за пријављивање је 1. децембар
Јунски испитни рок: рок за пријављивање је 1. март

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Стручни испит могу да полажу лица која имају стечено образовање из одговарајуће стручне, односно уже стручне области на академским, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ или еквивалентног нивоа утврђеног другим посебним прописима, и која су стекла најмање три године одговарајућег стручног искуства и остварила стручне резултате на пословима из те стручне, односно уже стручне области за коју се у складу са законом и правилником издаје лиценца.

За стручне послове грађења, односно извођења радова, стручни испит може да полаже и лице које је стекло образовање из одговарајуће стручне, односно уже стручне области на основним академским или струковним студијама обима од најмање 180 ЕСПБ и које је стекло најмање пет година одговарајућег стручног искуства и остварило стручне резултате из те стручне, односно уже стручне области, за коју се у складу са законом и правилником издаје лиценца, и то: на грађењу објеката, односно извођењу радова за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, спратности По+П+4+Пк чија укупна површина не прелази 2.000 m² бруто површине, мање сложених грађевинских конструкција распона до 12 m, локалних и некатегорисаних путева и улица, унутрашњих инсталација водовода и канализације, грејања и климатизације и електроинсталације, унутрашњих гасних инсталација, као и извођење појединих грађевинско-занатских и инсталатерских радова и радова на унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена.

Право на полагање стручног испита за енергетску ефикасност зграда имају архитекте, инжењери грађевинарства, инжењери електротехнике и инжењери машинства који имају стечено образовање на академским, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ или еквивалентног нивоа утврђеног другим посебним прописима и која су стекла најмање три године одговарајућег стручног искуства и остварила стручне резултате из области енергетске ефикасности зграда у складу са правилником и која имају завршену обуку из области енергетске ефикасности зграда у складу са посебним програмом Инжењерске коморе Србије или друге организације или удружења, односно образовне институције, што се доказује сертификатом или другом одговарајућом исправом.

У случају када је лице стекло одговарајуће стручно искуство након завршетка основних академских, односно струковних студија или за време трајања вишег нивоа академског или струковног образовања (мастер), то стручно искуство признаје се у укупно потребно искуство у трајању до највише једне године.

Лице коме је издата лиценца или друго овлашћење, односно лице које је уписано у одговарајући регистар надлежног органа или тела према прописима друге државе (у даљем тексту: страно овлашћено физичко лице), може да полаже општи део стручног испита у складу са правилником.

Лице које је стекло одговарајуће образовање у другој држави, може да полаже општи и посебни део стручног испита у складу са правилником, уколико је испунило услове утврђене посебним законом којим се уређује признавање страних професионалних квалификација.