Прекид чланства у Комори

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА У КОМОРИ

Чланство у Комори престаје:

1) по захтеву члана;

2) у случају смрти члана;

3) у случају неплаћања чланарине;

4) одузимањем лиценце;

5) правноснажом осудом због кривичног дела извршеног у вези са вршењем професионалне делатности и дужности;

6) изрицањем мере безбедности забрана вршења позива, делатности и дужности;

7) изрицањем заштитне мере забране вршења одређене делатности;

8) и у другим случајевима предвиђеним законом или одлуком органа Коморе.

У наведеним случајевима врши се брисање члана из евиденције чланова Коморе.

 

Донета решења о престанку чланства и решења о брисању из евиденције чланова Коморе

radnici na gradilistu