Органи Коморе

Органи Коморе су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Председник.

Скупштина је највиши орган са правима и обавезама утврђеним Законом о планирању и изградњи и Статутом Инжењерске коморе Србије. Скупштина има 60 чланова. Доноси Статут и измене и допуне Статута, годишњи план и програм рада Коморе, финансијски план и усваја извештај о финансијском пословању Коморе (на предлог Управног одбора); даје мишљење, препоруке и мере везано за пословање Коморе и обавља друге послове предвиђене Законом и Статутом.

Управни одбор је извршни орган. Има дванаест чланова, од којих шест чланова именује надлежно министарство, а шест чланова чине председници извршног одбора сваке од матичних секција.

Надзорни одбор је самостални орган Коморе који има три члана. Врши контролу законитости рада и уз поштовање општих аката Коморе, контролу финансијског пословања Коморе, остварује увид у извршавање обавеза чланова Коморе и врши контролу располагања средствима Коморе.

Председник представља и заступа Комору, организује, усмерава и врши координацију сарадње са министарствима и другим органима и организацијама,обавља и друге послове одређене Статутом или другим општим актом Коморе. Председник Коморе је по функцији и Председник Скупштине Коморе.

СКУПШТИНА

Чланове Скупштине можете погледати овде.

УПРАВНИ ОДБОР

Председник

Михајло Мишић, дипл. грађ. инж.

Радна биографија

 

Потпредседница

Жана Давидовић, дипл. инж. арх.

Радна биографија

Чланови:

  1. Ивана Миленковић, дипл. инж. арх.
  2. проф. др Јован Деспотовић, дипл. грађ. инж.
  3. проф. др Драгослав Шумарац, дипл. грађ. инж.
  4. проф. др Славен Тица, дипл. инж. саоб.
  5. Мирослав Алемпић, дипл. инж. саоб.
  6. Драган Стојковић, дипл. грађ. инж.
  7. Гордана Таталовић, дипл. инж. ел.
  8. др Бранислав Поповић, дипл. инж. маш.
  9. проф. др Иван Ивановић, дипл. инж. саоб.
  10. др Небојша Стефановић, дипл. пр. планер

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

Емеше Лалић Урбан, дипл. инж. грађ.         

Чланови:

1. Татјана Миливојевић, дипл. економиста                

2. Дејан Васић, дипл. инж. ел.