14.06.2024.

21 ГОДИНУ УЗ СТРУКУ


Инжењерска комора Србије данас обележава 21 годину свог постојања и рада, од којих је свака, без изузетка, била посвећена инжењерима свих струка. Као струковној организацији која броји око 18.000 чланова, приоритет нам је ослушкивање њихових професионалних потреба и, у складу са тим, обезбеђивање што бољих услова за рад и прилика за усавршавање, јер су управо чланови смисао постојања Коморе и инспирација слогана „Укрштамо путеве струке“.

Године за нама обојене су планским грађењем „Куће свих инжењера". Темељ који је постављен пре тачно двадесет и једну годину издржао је и превазишао разне изазове, али је, са друге стране, са лакоћом надограђиван оним што се препознаје као квалитет и добра пракса. Као и појединца, искуство је то које обликује Инжењерску комору Србије, а време је дефинише.

Уз огромну захвалност свим члановима на указаном поверењу и свим сарадницима на подршци, Комора вас позива да наставимо да корачамо заједно.

За упешне године за нама, за оне које тек предстоје, за нове планове и низање нових успеха, за остваривање циљева, за пут ка професионалном задовољству чланова Коморе и побољшање положаја инжењерске струке,

Живели!

13.06.2024.

13. Међународно научно-стручно саветовање "Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката" 2024. – Програм

Савез грађевинских инжењера Србије, Институт за испитивање материјала (Институт ИМС Београд), Министарство науке, технолошког развоја и иновација и Инжењерска комора Србије, а у сарадњи са Ading д.o.o. Бeoгрaд, који је уједно и генерални спонзор, организују 13. Међународно научно‐стручно саветовање „Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката“.

Саветовање ће се одржати у Врњачкој Бањи у периоду од 19. до 21. јуна 2024. године.

Детаљније информације и програм можете погледати овде.

Пријаву за учешће можете преузети овде.
Регистрациони лист за резервацију смештаја можете преузети овде.

06.06.2024.

31. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА "ЕКОЛОШКА ИСТИНА И ИСТРАЖИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – EcoTER’24"

У организацији Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду, конференција EcoTER’24 биће одржана у периоду од 18. до 21. јуна 2024. године у Сокобањи у хотелу „Сунце”.

Конференција већ пуних тридесет година окупља еминентне домаће и светске чланове академске заједнице, као и представнике привреде, у циљу презентовања и размене најновијих научних достигнућа, као и побољшања сарадње и проналажења адекватних начина имплементације стечених знања у пракси.

Овогодишњу конференцију финансијски су подржали Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије и Инжењерска комора Србије, као и компаније Serbia Zijin Bor Copper D.O.O., HBIS SERBIA и Elixir Fondacija.

Конференцију је могуће пратити и преко Zoom платформе:

https://zoom.us/j/6947398496?pwd=dzNtOEtDUHpxNUk1TGxZQjc3K3ZGdz09&omn=94358781290, Meeting ID: 694 739 8496, Passcode: 688950.

Детаљније информације о EcoTER’24 конференцији можете пронаћи на званичној интернет страници: https://eco.tfbor.bg.ac.rs/.

04.06.2024.

У припреми је 52. број Гласника

И пред почетак овог лета, Редакција Гласника Инжењерске коморе Србије позива чланове и сараднике Коморе да о својим активностима, идејама и решењима обавесте јавност. Из броја у број, ауторски текстови инжењера (али и не само инжењера) директно доприносе раскошности садржине, богатству информацијама Гласника, отварајући могућности за даља усавршавања и унапређење наших инжењера.

Уколико сте у могућности и желите да пишете за нови број Гласника, уколико желите да наше чланове и ширу јавност упознате са актуелном темом из домена ваше струке, своје прилоге нам можете послати електронским путем на адресу: redakcija@ingkomora.rs.

Рок за слање прилога: 25. јун 2024. године.

Такође, можете искористити могућност промоције ваших производа и/или услуга у 52. броју Гласника Инжењерске коморе Србије и да објављивањем огласа или промотивног текста допрете до своје циљне групе.

Позив на сарадњу са детаљним упутствима можете преузети овде.

Позив на оглашавање са детаљним упутствима можете преузети овде.

04.06.2024.

СИМПОЗИЈУМ ДРУШТВА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКТЕРА СРБИЈЕ - ДГКС

Друштво грађевинских конструктера Србије, уз подршку Инжрењерске коморе Србије, организује Међународни симпозијум Друштвa грађевинских конструктера Србије – ДГКС као традиционално место окупљања грађевинских инжењера на коме се сумирају резултати остварени у претходне две године, најављују важни догађаји и пројекти и даје преглед тренутних достигнућа у науци, истраживању и конструктерској пракси.

Ове године, Симпозијум ће бити одржан од 18. до 20. септембра 2024. године у Врњачкој Бањи.

На Симпозијуму ће бити приказана најзначајнија конструктерска остварења из области пројектовања, извођења, одржавања и рехабилитације грађевинских објеката. Традиционално, акцентоваће се достигнућа на пољу развоја и примене савремених материјала, технологија грађења и информационих и БИМ технологија, а предвиђено је упознавање стручне јавности са резултатима најновијих теоријских и експерименталних истраживања која су од интереса за грађевинску струку.

Детаљније информације о темама, котизацији и друго  можете погледати овде.

21.05.2024.

Објављен позив за пријаву радова за "Oсме дaне eлeктрo инжeњeрa ИКЦГ"

Инжењерска комора Црне Горе - Струкoвнa кoмoрa eлeктрo инжeњeрa упућуje пoзив aутoримa зa приjaву сaжeтaкa рaдoвa зa пoтрeбe стручнoг скупa „Oсми дaни eлeктрo инжењера ИКЦГ“, чиje je oдржaвaњe плaнирaнo зa нoвeмбaр 2024. гoдинe у Пoдгoрици.

Пoзив je упућeн свимa кojи пoкривajу oблaст eлeктрoтeхникe, a зaинтeрeсoвaни су дa буду учeсници oвoгoдишњeг стручнoг скупa у улoзи прeдaвaчa, oднoснo aутoрa рaдoвa.

Приjaвe сaжeтaкa рaдoвa нeoпхoднo je пoслaти нajкaсниje дo 15. jунa 2024. гoдинe.

Детаљније инфрмације о пријави сажетака и радова доступне су путем линка: https://www.ingkomora.me/ikcg_mne/public/index.php/index/artikli?id=4776

Детаљније информације о самом скупу биће благовремено објављене.

08.05.2024.

45. Meђунaрoднa кoнфeрeнциja "Вoдoвoд и кaнaлизaциja ’24"

Савез инжењера и техничара Србије, уз бројне суорганизаторе и уз подршку Инжењерске коморе Србије, организује 45. Meђунaрoдну кoнфeрeнциjу „Вoдoвoд и кaнaлизaциja ’24“, која ће се одржати од 8. до 11. октобра 2024. године у Брзећу. Скуп се организује под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Циљ Кoнфeрeнциje je рaзмaтрaњe и рaзмeнa искуставa и дoбрe прaксe из aктулeних истрaживaчкo-рaзвojних, тeхничкo-тeхнoлoшких, eкoнoмских, зaкoнских и других питaњa из oблaсти снaбдeвaњa вoдoм зa пићe и кaнaлизaциje, a свe тo сa циљeм бoљeг инфoрмисaњa и убрзaниjeг трaнсфeрa знaњa и искуствa у примeни сaврeмeних дoстигнућa и рeшeњa, кao и унaпрeђeњa нaучнo-истрaживaчкoг рaдa и пoбoљшaњу пoслoвaњa прeдузeћa вoдoвoдa и кaнaлизaциje.

Рок за пријаву реферата и саопштења је 14. јун 2024. године.

Прво обавештење са детаљнијим информацијама можете погледати овде.
Формулар за учешће на конференцији можете преузети овде.

27.02.2024.

ЈУБИЛАРНИ 10. НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ- "ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА"

У организацији Асоцијације просторних планера Србије и Географског факултета Универзитета у Београду, а у сарадњи са Градом Пиротом, одржаће се јубиларни 10. научно-стручни скуп са међународним учешћем на тему „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља“.

Скуп ће бити одржан у периоду од 17. до 19. октобра 2024. године у Пироту, када ће, традиционално, бити приказана и изложба „Планерска умрежавања 5“.

Рок за пријаву теме са апстрактом је 7. 5. 2024. године.
Рок за слање финалне верзије рада је 5. 7. 2024. године.

Прву информацију можете погледати овде.

Техничко упутство за издраду радова можете погледати овде.

 
20 godina inženjerske izuzetnosti

20 ГОДИНА ИНЖЕЊЕРСКЕ
ИЗУЗЕТНОСТИ

Огласи за посао

Најчешћа питања

Сви обрасци на једном месту

База прописа

Сарадња са међународним и струковним организацијама

Фотогалерија