Сарадња са међународним и струковним организацијама

САРАДЊА  СА СТРУКОВНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЧЛАНСТВО У МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Инжењерска комора Србије годинама уназад има изузетно успешну сарадњу са техничким факултетима и струковним удружењима и организацијама у циљу унапређивања струке, на чему радимо и кроз сарадњу са коморама у региону и кроз чланство у међународним организацијама.

ЧЛАНСТВО У ИНСТИТУТУ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ

Инжeњeрскa кoмoрa Србиje je члaн Институтa зa стaндaрдизaциjу Србиje oд 2007. гoдинe, jeдинoг нaциoнaлнoг тeлa зa стaндaрдизaциjу у Рeпублици Србиjи.

Кoмoрa кao члaн Институтa имa прaвo дa нeпoсрeднo или прeкo oвлaшћeнoг прeдстaвникa учeствуje у рaду и oдлучивaњу у oргaнимa Институтa, кao и у упрaвљaњу Институтoм.

Члaнoви Институтa прeдлaжу пo jeднoг члaнa у стручнe сaвeтe, чија је улога дa дoнoшeњeм oдгoвaрajућих oдлукa усмeрaвajу цeлoкупaн стручни рaд припaдajућих кoмисиja зa стaндaрдe и срoднe дoкумeнтe у рeлeвaнтним oблaстимa нaциoнaлнe стaндaрдизaциje, укључуjући и учeшћe српских стручњaкa у тeхничким рaдним тeлимa eврoпских и мeђунaрoдних oргaнизaциja зa стaндaрдизaциjу.

У сaрaдњи сa Институтoм зa стaндaрдизaциjу Србиje својим члановима oбeзбeдили смo приступ „Инфoрмaтивнoм цeнтру зa читaњe стaндaрдa“, на основу ког могу oствaрити увид у кoмплeтну бaзу српских стaндaрдa и срoдних дoкумeнaтa и, у зaвиснoсти oд свojих пoтрeбa, дa приступе изaбрaним српским стaндaрдимa и упoзнaју сe сa њихoвoм сaдржинoм. Пoрeд читaњa стaндaрдa и срoдних дoкумeнaтa, oмoгућили смo и читaњe нeaутoризивaних прeвoдa стaндaрдa из oблaсти грaђeвинaрствa - eврoкoдoвa.

САРАДЊА СА КОМОРАМА У РЕГИОНУ

Инжењерска комора Србије остварила је веома добру сарадњу са националним коморама у региону.

На бази успостављених међународних односа, 2006. године, заједно са Инжењерском комором Црне Горе, потписали смо Споразум о сарадњи, који је 2005. године био потписан од стране Инженирске зборнице Словеније, Хрватске коморе архитеката и инжењера у градитељству и Инжењерске коморе Мађарске. Потписнице Споразума, обавезале су се да олакшају сарадњу између инжењерских комора у складу са прописима Европске Уније и да обезбеде гаранције професионалних права у сваком погледу, у корист инжењера сваке од наведених земаља.

На скупу одржаном 2012. године у Перасту (Црна Гора), представници Коморе овлашћених архитеката и инжењера Македоније, Инжењерске коморe Словеније, Инжењерске коморе Србије, Хрватске коморе грађевинских инжењера и Инжењерске коморе Црне Горе, потписали су Декларацију о признавању квалификација и лиценци између Инжењерске коморе Србије, Хрватске коморе грађевинских инжењера, Коморе овлашћених архитеката и инжењера Македоније, Инженирске зборнице Словеније и Инжењерске коморе Црне Горе.

На основу ове Декларације у новембру 2012. године, представници горе наведених комора потписали су оснивачки акт „Инжењерске иницијативе за регионалну сарадњу“.

Чланице Инжењерске иницијативе за регионалну сарадњу, кроз дугорочне заједничке пројекте (унапређење интереса овлашћених инжењера и архитеката, хармонизација закона и имплементација права, унапређење поступака јавне набавке с циљем доношења смерница за јавну набавку инжењерских услуга, признавање образовања и валоризација овлашћења, формирање регионалне вредности инжењерских услуга, однос квалитета и тржишне вредности понуђене и извршене инжењерске услуге и друго) успостављају, негују и развијају међусобну сарадњу, као и сарадњу са међународним организацијама.

Потписнице Споразума на Балканском инжењерском форуму одржаном 21. маја 2018. године у оквиру „Регионалне сарадње за одрживу и консолидовану перспективу инжењерских организација на Западном Балкану“, усвојиле су и Декларацију из Софије о регионалној сарадњи.

Усвојена је и Декларација о узајамном деловању чланица ИИРС која подразумева: као трајни задатак-заштиту заједничких и унапређење професионалних интереса свих чланица; тезу да одговорни пројектанти треба да буду препознати као водећи у процесу грађевинарства; као трајни задатак-уређење нормативних аката у области пројектовања који би били опште прихваћени а који ће бити представљени министарствима земаља чланица; предлагање мера за узајамно признавање лиценци; утврђивање основних правила методике за обрачун цена пројектантских услуга и остало.

ЧЛАНСТВО У МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Инжењерска комора Србије је 2005. године примљена у пуноправно чланство Европског савета инжењерских комора (ECEC), који заступа професионалне интересе лиценцираних инжењера, јача активно учешће националних инжењерских комора у процесу хармонизације националних прописа према заједничким европским прописима и то на нивоу удружења испред тела Европске комисије и Европског парламента. Показало се нужним да будемо чланица овог удружења међу осталих 15 европских земаља, јер је неопходно усаглашавање националних прописа према заједничким европским прописима и то на нивоу удружења испред тела Европске комисије и Европског парламента.

Сајт Европског савета инжењерских комора: http://ecec.net/

Од 2011. године Комора је и пуноправни члан Светске федерације инжењерских организација (WFЕО), међународне, невладине организације која представља инжењерску струку широм света. Основана је 1968. године у Паризу, од стране групе регионалних инжењерских организација, под покровитељством Организације Уједињених нација за просвету, науку и културу (UNESCO организација). Окупља националне инжењерске организације из преко 90 земаља и представља око 15 милиона инжењера из целог света.

Сајт Светске федерације инжењерских организација: http://www.wfeo.org/

Члан Европског савета грађевинских инжењера (ECCE) постали смо 2012. године. Ова организација основана је 1985. године са циљем да промовише највише техничке и етичке стандарде, као и да промовише сарадњу са другим европским организацијама у области грађевинарства.

Сајт Европске асоцијације грађевинских ижењера: http://www.ecceengineers.eu/