Лиценце

ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

У складу са Законом о планирању и изградњи, лицу које је положило одговарајући стручни испит, министар надлежан за послове планирања и изградње решењем издаје лиценцу за просторног планера, урбанисту, архитекту урбанисту, инжењера, архитекту, пејзажног архитекту и извођача радова.

Послови организације полагања стручних испита и административно-технички послови на издавању лиценци, поверени су Инжењерској комори Србије.

Лиценце према стручним, односно ужим стручним областима можете погледати овде.

Услове за стицање лиценце можете погледати овде.

Услове за стицање лиценце за страна лица можете погледати овде.

Одлуку о утврђивању висине трошкова за полагање стручног испита за стране држављане, као и висине накнада за издавање лиценце за стране држављане можете погледати овде.

Правилник о стручним пословима просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности које обављају лиценцирана лица можете погледати овде.

Одлуке о врстама лиценци Инжењерске коморе Србије можете погледати овде.

Табеларни приказ шифри лиценци можете погледати овде.