УПУТСТВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА

УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ

Стручни испит се полаже према програму за одређену стручну, односно ужу стручну област чији обухват и садржај одговарају стручним пословима просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења објеката, односно извођења радова и енергетске ефикасности зграда, за које се у складу са законом и Правилником издаје лиценца и врши упис у Регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера и Регистар лиценцираних извођача и евиденцију страних лица којима је издата лиценца.

Лице има право на полагање стручног испита из ужих стручних области које припадају стручној области за коју има стечено одговарајуће образовање и из којих је стекло одговарајуће стручно искуство, остварило стручне резултате и израдило стручни рад у складу са Правилником.

Лице које је положило стручни испит из одређене уже стручне области, може да полаже посебни део стручног испита и из друге уже стручне области, а која припада истој стручној области за коју има стечено образовање, уколико је стекло одговарајуће стручно искуство, остварило стручне резултате и израдило стручни рад из уже стручне области за коју полаже стручни испит у складу са Правилником.

Стручни испит из стручних области просторно планирање и енергетска ефикасност, као и уже стручне области урбанизам, могу да полажу и лица које имају стечено образовање из других стручних области, уколико су стекла одговарајуће стручно искуство, остварила стручне резултате и израдила стручни рад из стручне, односно уже стручне области за коју полажу стручни испит у складу са Правилником.

Лице које је положило стручни испит за одређену врсту стручних послова у оквиру одређене стручне, односно уже стручне области, може да полаже посебни део стручног испита предвиђен за другу врсту стручних послова у оквиру исте стручне области, уколико је остварило одговарајући стручни резултат, стекло одговарајуће стручно искуство за ту врсту стручних послова и израдило одговарајући стручни рад у складу са Правилником.

Лице које је положило стручни испит предвиђен за нижи степен образовања, а накнадно стекне виши степен образовања, може да полаже посебни део стручног испита предвиђен за тај степен образовања, уколико је остварило одговарајући стручни резултат и стекло одговарајуће стручно искуство и израдило одговарајући стручни рад у складу са Правилником.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА

Пријављивање се врши попуњавањем електронског обрасца на следећем линку.

У поступку пријављивања испита најпре се врши одабир ВРСТА ПОСЛОВА за које се у складу са законом и Правилником издаје лиценца (просторно планирање, урбанистичко планирање, израда техничке документације, грађење објеката, односно извођење радова и израда елабората енергетске ефикасности и енергетске сертификације зграда), потом СТРУЧНА ОБЛАСТ, односно УЖА СТРУЧНА ОБЛАСТ, а након тога се наводи тема стручног рада, као и податак о испиту за који се кандидат пријављује: цео испит или део испита, поновљени, поправни испит. Након тога врши се унос података који су прописани Правилником.

Одштампана пријава и остала неопходна документа, достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, лично на писарници или путем поште на адресу министарства, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПРИЈАВУ

Уз пријаву кандидат доставља следећа документа:

 • фотокопију личне карте или очитану личну карту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • оверену фотокопију високошколске исправе о завршеним студијама (диплома), односно о завршеним основним и мастер академским или струковним студијама (дипломе), односно о завршеним интегрисаним академским студијама (диплома);
 • оверену фотокопију додатка дипломи основних и мастер академских или струковних, односно интегрисаних студија, који се издаје уз диплому у складу са законом којим се уређује област високог образовања;
 • потврду послодавца о врсти послова на којима је Кандидат био или јесте запослен или радно ангажован и стеченом одговарајућем стручном искуству, односно друге доказе којима се доказује да је Кандидат био запослен или радно ангажован на одговарајућој врсти послова из одговарајуће стручне, односно уже стручне области. Образац потврде можете преузети овде;
 • најмање један стручни резултат (референца) из стручне, односно уже стручне области за коју лице полаже стручни испит, и то:

- за стручне послове просторног планирања: најмање један просторни план или део плана, односно његов нацрт који је прошао стручну контролу у складу са законом, у чијој изради је лице учествовало. Образац референц листе се налази у оквиру пријаве за полагање стручног испита а уколико кандидат жели да поднесе додатну референц листу, образац може преузети овде

- за стручне послове урбанистичког планирања: најмање један урбанистички план или део плана, односно његов нацрт који је прошао стручну контролу у складу са законом, у чијој изради је лице учествовало. Образац референц листе се налази у оквиру пријаве за полагање стручног испита а уколико кандидат жели да поднесе додатну референц листу, образац може преузети овде

- за стручне послове израде техничке документације: најмање један пројекат за грађевинску дозволу или пројекат за извођење захтевних и технички и технолошки специфичних објеката зграда (категорије В) и инжењерских објеката или захтевних реконструкција за те објекте, пројеката постројења, уређаја, инсталација, технолошких пројеката за захтевне и технички и технолошки специфичне индустријске и друге привредне објекте, као и други пројекти за изградњу тих објеката, који се односе на стручну област за коју лице полаже стручни испит, а у чијој изради је лице учествовало. Образац референц листе се налази у оквиру пријаве за полагање стручног испита а уколико кандидат жели да поднесе додатну референц листу, образац може преузети овде

- за стручне послове грађења објеката, односно извођења радова: најмање један пројекат за извођење захтевних и технички и технолошки специфичних објеката - зграда (категорије В) и инжењерских објеката или захтевних реконструкција за те објекте, пројеката постројења, уређаја, инсталација, технолошких пројеката за захтевне и технички и технолошки специфичне индустријске и друге привредне објекте, као и други пројекти за изградњу тих објеката, који се односе на стручну област за коју лице полаже стручни испит, а према којима је изграђен објекат, односно изведени радови, а у чијој изградњи, односно извођењу радова је лице учествовало. Образац референц листе се налази у оквиру пријаве за полагање стручног испита а уколико кандидат жели да поднесе додатну референц листу, образац може преузети овде

- за стручне послове енергетске ефикасности зграда: најмање један елаборат енергетске ефикасности зграда као прилога техничкој документацији у чијој изради је лице учествовало.

- за лица која су стекла образовање из одговарајуће стручне, односно уже стручне области на основним академским или струковним студијама обима од најмање 180 ЕСПБ, стручни резултат (референца) је најмање један пројекат за извођење објекта, односно радова на грађењу објеката, односно извођењу радова за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, спратности По+П+4+Пк чија укупна површина не прелази 2.000 м² бруто површине, мање сложених грађевинских конструкција распона до 12 м, локалних и некатегорисаних путева и улица, унутрашњих инсталација водовода и канализације, грејања и климатизације и електроинсталације, унутрашњих гасних инсталација, као и извођење појединих грађевинско-занатских и инсталатерских радова и радова на унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена, у чијој изградњи, односно извођењу радова је лице учествовало. Образац референц листе се налази у оквиру пријаве за полагање стручног испита а уколико кандидат жели да поднесе додатну референц листу, образац може преузети овде

- извод - насловну страну стручног резултата на којој се види састав радног тима, односно да је лице учествовало у изради планског документа, пројекта за грађевинску дозволу, односно пројекта за извођење или елабората енергетске ефикасности зграда или потврду о учешћу у изради документа или пројекта, потписану од стране одговорног лица које је руководило његовом израдом или другу врсту доказа којим се потврђује учешће у изради тих докумената и пројеката (уговор, решење и др.) Потврда се доставља у случају када се из насловне стране, односно извода из планског документа, пројекта или елабората не може утврдити да је лице учествовало као сарадник на његовој изради. У случају полагања посебног дела испита за послове грађења, односно извођења радова према достављеном пројекту за извођење доставља се потврда о учешћу у изградњи, односно извођењу радова, у оквиру одговарајуће стручне области, а која је потписана од стране одговорног лица које је руководило изградњом објекта, односно извођењем радова на основу тог пројекта или друга врста доказа којима се потврђује учешће у изградњи, односно извођењу радова (уговор, решење и др.).

Образце потврда лиценцираног лица можете преузети у наставку:

Друга документа која се на захтев комисија прилажу уз пријаву, у зависности од области из које се полаже испит:

Пројектни задатак - кандидати који полажу стручни испит из области: машинско инжењерство, електротехничко инжењерство, пејзажна архитектура, технолошко и металуршко инжењерство и шумарство и пољопривреда - ужа стручна област заштита од ерозије, достављају и детаљни пројектни задатак који се односи на предложену тему за израду стручног рада, који мора да буде у складу за Законом о планирању и изградњу и свим припадајућим подзаконским актима.

Извештај о писменом делу стручног испита из области архитектура - ужа стручна област урбанизам - кандидати који полажу стручни испит из уже стручне области урбанизам достављају Извештај о писменом делу стручног испита из области урбанизма. Образац Извештаја о писменом делу стручног испита, кандидати могу преузети овде

 Кандидати, који полажу стручни испит из области геодетско инжењерство, потребно је да израде пројектни задатак на основу упутства за припрему пројектног задатка који можете преузети овде

Образац потврде правног лица/предузетника које је израдило пројекат из референц листе можете преузети овде

 Образац потврде правног лица/предузетника које је градило објекат из референц листе можете преузети овде

ИСПИТНИ РОКОВИ

Новембарски испитни рок: рок за пријављивање је 1. септембар.

Мартовски испитни рок: рок за пријављивање је 1. децембар.

Јунски испитни рок: рок за пријављивање је 1. март.

ПРОГРАМ И ГРАДИВО ОПШТЕГ ДЕЛА СТРУЧНОГ ИСПИТА

Општи део стручног испита обухвата проверу познавања основа: уставног уређења, радних односа, општег управног поступка и правних аспеката планирања простора и изградње објеката.

Програм општег дела стручног испита обухвата градиво из следећих испитних области:

1) уставно уређење: основи уставног уређења Републике Србије; слободе, права и дужности човека и грађанина; органи Републике Србије; економско и социјално уређење; територијална организација Републике Србије; локална самоуправа; уставност и законитост – уставни суд;

2) радни односи: заснивање радног односа; уговор о раду, радно време, одмори и одсуства; зараде и накнаде; заштита права запослених; одговорност запослених; престанак радног односа; колективни уговори;

3) управни поступак: начела управног поступка; доказивање у управном поступку; решење; жалба и поступање по жалби; коначно, извршно и правоснажно решење; извршење решења;

4) правни аспекти планирања простора и изградње објеката: субјекти у просторном, урбанистичком планирању и изградњи објеката; документи просторног и урбанистичког планирања (правила уређења, правила грађења); надлежности и процедуре за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе; коришћење грађевинског земљишта; врсте и садржај техничке документације; класификација објеката.

Лице које је положило државни стручни испит према посебном пропису полаже општи део стручног испита само за испитну област из тачке 4.

Списак правних извора за полагање стручног испита можете преузети овде

Правне изворе за полагање стручног испита чине и други прописи, односно правилници, нормативи и стандарди из стручних, односно ужих стручних области из које се полаже стручни испит, као и све измене и допуне тих и других прописа.

ПРОГРАМ И ГРАДИВО ПОСЕБНОГ ДЕЛА СТРУЧНОГ ИСПИТА

Посебни део стручног испита обухвата проверу познавања закона и других прописа, стандарда и норматива који се односе на стручну, односно ужу стручну област из које лице полаже стручни испит, као и закона и других прописа којима су уређена питања заштите животне средине, заштите и коришћења природних и културних добара и коришћење грађевинског земљишта.

Програм посебног дела стручног испита обухвата следеће стручне, односно уже стручне области:

1) Просторно планирање;

2) Архитектура:

(1) архитектура;

(2) урбанизам;

3) Пејзажна архитектура;

4) Грађевинско инжењерство:

(1) грађевинске конструкције;

(2) хидротехника;

(3) саобраћајна инфраструктура;

(4) организација и технологија грађења и управљање пројектима у грађевинарству;

(5) грађевинска геотехника;

5) Електротехничко инжењерство:

(1) електроенергетске инсталације и електромоторни погони;

(2) производња и пренос електричне енергије;

(3) електроника и телекомуникације;

6) Машинско инжењерство:

(1) термотехника, термоенергетика и процесна техника;

(2) хидротехника;

(3) транспортна средства, складишта и машинске технологије;

7) Саобраћајно инжењерство:

(1) друмски саобраћај;

(2) железнички саобраћај;

(3) речно-поморски саобраћај;

(4) ваздушни саобраћај;

(5) телекомуникациони саобраћај и мреже;

(6) логистика (интегрални и индустријски саобраћај);

8) Геодетско инжењерство;

9) Технолошко и металуршко инжењерство:

(1) технологије и технолошки процеси;

(2) металургија;

10) Геолошко инжењерство:

(1) геотехника;

(2) хидрогеологија;

(3) геофизика;

11) Шумарство и пољопривреда (биотехничке науке):

(1) заштита од ерозије и мелиорација шумских и пољопривредних површина;

(2) хидромелиорациони системи у пољопривреди;

(3) прехрамбено технолошки процеси;

12) енергетска ефикасност зграда.

Посебни део стручног испита обухвата проверу познавања закона и других прописа, стандарда и норматива који се односе на стручну, односно ужу стручну област, као и енергетску ефикасност зграда из које лице полаже стручни испит, као и закона и других прописа којима су уређена питања заштите животне средине, заштите и коришћења природних и културних добара и коришћење грађевинског земљишта.

Посебни део стручног испита састоји се од:

1) израде стручног рада из стручне, односно уже стручне области;

2) усменог дела испита, односно одбране стручног рада.

Стручни рад се у зависности од врсте стручних послова из стручне, односно уже стручне области из које се полаже стручни испит, израђује на основу планског документа, односно пројекта који се, за одређену врсту стручних послова, доставља у складу са чланом 7. ст. 6. и 7. Правилника.

Усмени део посебног дела испита обухвата одбрану стручног рада кроз проверу познавања закона и других прописа, стандарда и норматива из стручне, односно уже стручне области из које лице полаже посебни део стручног испита, а која се у зависности од карактера стручног рада, односно стручне или уже стручне области може спровести и путем теста.

ОДУСТАЈАЊЕ ОД ПОЛАГАЊА И ОДЛАГАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

Ако Кандидат не приступи полагању стручног испита или ако пре почетка полагања испита, односно пре почетка израде стручног рада, изјави да одустаје од испита, сматраће се да није полагао испит.

Ако Кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног испита (самовољан прекид полагања неког дела испита и сл.), односно ако одустане од започете израде стручног рада, сматраће се да испит није положио.

У случају из ст. 1. и 2. Кандидат подноси нову пријаву за полагање стручног испита, уз достављање документације, уколико та документација није раније достављена.

Започето полагање стручног испита може се одложити, ако је Кандидат због болести или из других оправданих разлога био спречен да настави полагање стручног испита, у ком случају не доставља нову пријаву.

Захтев за одлагање испита у случају болести или из других оправданих разлога, са потребним доказима Кандидат подноси Комисији најмање три дана пре дана одређеног за полагање стручног испита.

Образац захтева за одлагање испита можете преузети овде

ПОПРАВНИ ИСПИТ

Уколико је Кандидат за неки од делова стручног испита оцењен оценом „није положио”, Кандидат полаже поправни испит у првом наредном испитном року.

Ако Кандидат не положи поправни испит у два узастопна рока, упућује се на поновно полагање целог испита.

ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Приликом подношења пријаве за полагање стручног испита није потребно вршити унапред никакве уплате нити достављати доказ о уплати. Кандидати врше уплате и достављају доказ о уплати тек након обавештења Комисије, а у складу са упутствима које приме.

Износ трошкова полагања испита:

    ЗА ЦЕО ИСПИТ - 30.000,00 динара

    ПОСЕБАН ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА - 20.000,00 динара (важи за Кандидате који су положили стручни испит за нижи степен образовања, а накнадно завршили виши степен образовања, као и Кандидате који су положили стручни испит из одређене уже стручне области а полажу испит за другу ужу стручну област у оквиру исте стручне области)

    ПОСЕБАН И ДЕО ОПШТЕГ ДЕЛА СТРУЧНОГ ИСПИТА - 20.000,00 динара (важи за Кандидате који су  положили државни испит према посебном пропису

    ЗА ПОПРАВНИ ИСПИТ - 10.000,00 динара

Уплату треба извршити на рачун Инжењерске коморе Србије број: 160-40916-33

Уколико трошкове полагања стручног испита сноси Кандидат, уплата се може извршити у пошти или банци на горе поменути рачун Инжењерске коморе Србије:

Име и презиме Кандидата који полаже стручни испит

Сврха уплате: Полагање стручног испита - [навести испитни рок] - област из које се полаже.

Позив на број: 09 - број пријаве

Уколико трошкове полагања стручног испита сноси правно лице, а неопходно је издавање предрачуна, потребно је доставити податке за идентификацију правног лица (пуна адреса и назив правног лица, ПИБ, матични број фирме) на мејл адресу рачуноводства или позвати Стручну службу за финансијско - рачуноводствене послове ИКС-а (тел. 011/655-7434 , 011/655-7423)

Уколико је Кандидат због болести или из оправданих разлога спречен да припреми испит, уплата коју је Кандидат извршио признаје се и Кандидат ће извршити само доплату до пуне цене стручног испита која буде одређена за испитни рок у коме ће Кандидат изаћи на стручни испит. Ако Кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног испита, сматраће се да испит није положио и нема право на повраћај уплаћеног новца.

УПУТСТВО ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТРАНА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Лице које је страни држављанин, односно лице које је стекло одговарајуће образовање у иностранству и коме је издата лиценца или друго овлашћење, односно које је уписано у одговарајући регистар надлежног органа према прописима друге државе, полаже општи део стручног испита у складу са Правилником, под условима реципроцитета или на основу закључених билатералних или мултилатералних споразума, осим ако тим споразумима није другачије утврђено, ако је испунило услове утврђене посебним прописима који уређују високо образовање, односно признавање страних високошколских исправа ради запошљавања и доставило друге доказе у складу са Правилником.

Пријављивање се врши попуњавањем електронског обрасца на следећем линку.

Кандидат који је страно физичко лице, а које полаже стручни испит, односно општи део стручног испита уз пријаву, подноси следеће доказе:

 • оверену фотокопију путне исправе и пријаву боравишта у складу са законом којим се уређује кретање и боравак странаца;
 • доказ о признавању стране високошколске исправе у складу са прописима којима се уређује област високог образовања, односно признавање страних високошколских исправа ради запошљавања;
 • доказ о упису у регистар надлежног тела, односно копију лиценце или другог овлашћења издатог од стране надлежног органа према прописима друге државе;
 • потврду послодавца о врсти послова на којима је Кандидат био или јесте запослен или радно ангажован и стеченом одговарајућем стручном искуству и стручном, односно други доказ којим се доказује да је Кандидат био запослен или радно ангажован на одговарајућој врсти послова и остварио стручни резултат из стручне, односно уже стручне области за коју полаже стручни испит;
 • доказ да се против њега не воде кривични поступци за кривична дела против опште сигурности људи и имовине, као и да није осуђиван у поступцима за та кривична дела, односно да се не воде поступци за утврђивање професионалне одговорности за суспензију или одузимање лиценце, односно овлашћења у држави у којој је лице стекло ту лиценцу или овлашћење, као и да му није суспендована или одузета лиценца.

Докази из тачки 3, 4 и 5 достављају се у овереном препису на српском језику.

Општи део стручног испита полаже се према јединственом програму и обухвата проверу познавања основа уставног уређења, радних односа, општег управног поступка и правних аспеката планирања простора и изградње објеката.

ТРОШКОВИ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТРАНА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Висина трошкова за полагање дела стручног испита за стране држављане износи 40.000,00 динара, изузев за држављане Републике Српске за које висина трошкова за полагање дела стручног испита износи 20.000,00 динара.