Осигурање професионалне одговорности за чланове инжењерске коморе србије за чланове

Поштовани чланови Коморе,

Инжењерска комора Србије је четрнаесту годину заредом потписала полису осигурања од професионалне одговорности, за све чланове Инжењерске коморе Србије који уредно плаћају чланарину и инжењере који у току периода осигурања стекну својство члана Коморе и измире чланарину.

Напомињемо да је члaном 129a Зaкoна o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи („Службeни глaсник РС“, брoj: 62/2023), између осталог, прописано да Инжeњeрскa кoмoрa Србиje прeузимa oснoвнo oсигурaњe oд прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти свojих члaнoвa лицeнцирaних прoстoрних плaнeрa, лицeнцирaних урбaнистa, лицeнцирaних aрхитeкaтa урбaнистa, лицeнцирaних инжeњeрa, лицeнцирaних aрхитeкaтa, лицeнцирaних пejзaжних aрхитeкaтa и лицeнцирaних извoђaчa.

Инжењерска комора Србије је са компанијом Дунав осигурања АДО, закључила полису осигурања од професионалне одговорности на период од годину дана и то од 1. 2. 2023. до 1. 2. 2024. године.

Чланови Инжењерске коморе Србије осигурани су од професионалне одговорности по свим штетним догађајима за период за који је извршена обавеза плаћања годишње чланарине. Обавеза плаћања годишње чланарине настаје даном када се постаје члан Коморе, односно даном доношења одлуке Управног одбора Инжењерске коморе Србије о пријему у чланство.

По истеку полисе исигурања, односно 1. 2. 2024. године, Комора ће продужити полису осигурања тако да ће свим члановима којима  је извршена обавеза плаћања чланарине на период дужи од  1. 2. 2024. године, осигурање бити продужено до истека уплате годишње чланарине.

Максимална сума за осигурање по осигуранику и штетном догађају износи 20.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије.

Важно је напоменути, да осигураници (чланови Коморе) не учествују у новчаном износу у штетном догађају.

Подсећамо вас да је Зaкoнoм o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи прoписaнo дa се прaвo нa упoтрeбу прoфeсиoнaлнoг нaзивa, oднoснo прaвo нa oбaвљaњe стручних пoслoвa утврђeних зaкoнoм и прoписимa дoнeтим нa oснoву зaкoнa, стичe члaнствoм у Инжeњeрскoj кoмoри Србиje и уписoм „aктивнoг стaтусa“ у рeгистaр нa oснoву вaжeћe пoлисe oсигурaњa oд прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти.

Дакле, уколико сте члан Коморе који је уредно измирио обавезу плаћања годишње чланарине, у поменутим регистрима имате статус "активан" и није потребно да достављате полису осигурања од професионалне одговорности.

Поред обезбеђивања полисе осигурања од професионалне одговорности, Инжењерска комора Србије је у сарадњи са компанијом Дунав осигурање АДО Београд, својим заинтересованим члановима омогућила и закључење:

  1. Полисе осигурања од професионалне одговорности инжењера у својству власника правног лица са 10% попуста на премију осигурања;
  2. Индивидуалног добровољног здравственог осигурања за чланове, уз могућност укључења чланова породице, са 10% попуста на премију осигурања и
  3. Пакета "Чувар куће" који обезбеђује осигуравајуће покриће настањених објеката (кућа и станова), укључујући уграђене инсталације и опрему у њима, уз могуће укључење осигурања ствари домаћинства, опште одговорности и осигурање чланова домаћинства од последица несрећног случаја (незгоде) са 10% попуста на премију осигурања

Члан Коморе који жели да купи ове услуге осигурања, као доказ да је члан Коморе користи полису осигурања од професионалне одговорности коју је Комора закључила са компанијом Дунав осигурање адо Београд.

За додатне услуге осигурања, контакт особе из компаније Дунав осигурање АДО Београд су:

Биљана Ристановић Копић, задужена за осигурање од професионалне одговорности инжењера у својству власника правног лица и индивидуално добровољно здравствено осигурање

имејл: biljana.ristanovic-kopic@dunav.com, мобилни телефон: 060/6988-000

Маја Миладиновић, задужена за пакет "Чувар куће"

имејл: maja.miladinovic@dunav.com, мобилни телефон: 066/8258-960

Сматрамо да је реализација пројекта који се односи на обезбеђивање осигурања од професионалне одговорности и других услуга осигурања од великог значаја за Комору и њене чланове, али и наша обавеза да у наредном периоду и даље радимо и унапређујемо овај пројекат, а у циљу повећања кредибилитета струке и чланства Коморе.

Преузимање персонализованог примерка Полисе Компаније Дунав осигурање а.д.о, као и Услова за осигурање професионалне одговорности инжењера, можете извршити пријавом на портал овде.